A1:38-39


(Rubrik:)   Hillersiö sochn.


      Explicatio notarum.

A   Skipparetårpet, cronohemman  1/2, är 5 öresland.
B   Östergärdet, uthsäde                         9 3/4 tunnor.
      I förbemälte gärde är grundh mojordh
      mästedels.
C   Wästergärdet, uthsäde                      9 tunnor.
      Medh wreten som och såes samma
      åhr och är noterat medh samme
      charactere.
D   En lindh doger att giöra åker aff
      om  2 1/2 tunneland.
      I förbemälte Wästergärde är samme slagz
      iordh såsom i Östergärdet war.
E   Skipparetårpz engh, godh hårdwaldz
      engh om höö                                  16 lass.
      Gärdehöö till Skipparetårpet,
      är                                                   2 lass.
F   Dhetta är Skipparetårpetz skogh
      och är mäst granskog medh buskar.
      Fiske är här till i Hillersiö wijkan.
G   Bredhlöth, cronohemman 1/2 , är 5 1/2 öresland.
      Norregärdet, uthsäde                      8 3/4 tunna.
      I detta gärdet är mäst grundjordh.
I    Södergärdet, uthsäde                      12 1/2 tunna.
      I det gärdet är leerjordh och
      swartmylla.

      Notarum explicatio.

K   Bredhlötz engh, skönwald mä-
      steparten, om höö                          22 lass.
      Gärdehöö fåes här                         2 lass.
L   En lijten kohage till Bredlöth.
M   En wret lagd ödhe, om                   5/8 tunna.
N   Dhetta är uthmark och skog till
      Bredhlöth, och är intet dogelig
      mark uthan full mäst med bärg,
      tall och granskog.
O   Lille Färiestaden åth Swartsiö.
P   Fiskare heller färiekarlsstugur.

(Karttext:)
På denne sijdan om gärdesgården tager Hillersiö gärde wedh.
Hillersiö wijkan.
Kohage.
Öde åker.
Kalfhage.
Nota Bene. Råstenar.
På denne sijdan tager Hiller-siö skog wedh.
Nota Bene. Råsten.
Nota Bene
Nota Bene
Fiskar<e>stugur.
Färiestadz wijkan.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.