A1:42-43


(Rubrik:)   Hillersiö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Hillersiöö Kyrkia.
      Hillersiö Kyrkiaby, cronohemman 6.
      Äro alle lijka stora uthi alle commo-
      diteter. Nämbligen effterskrevne hwart är 6 öresland.
      1. 2. 3. 4. 5. 6.
      Numro 7. Klåckaregården hafwer
      hwarken åker heller engh.
B   Norregärdet, uthsädhe                         52 1/2 tunna.
      Uthsädhe till hwart heman i förbemälte
      gärde                                                   8 6/8 tunna.
C   Linder kunne doga att giöra åker af där
      bönderne så mächtige ware.
D   Södergärdet medh Plowijkgärdet huilke
      såes ett åhr tillhopa, uthsädhe              47 1/4 tunnor.
      Uthi dhesse föreskrevne gärden är alt leerjordh
      och swartmylla. Uthsäde till huar          7 7/8 tunna.
E   En sank lindh i Södergärdet.
F   Lindh  i Plowikgärde doger till åker.
G   Wreter till numro 2 och 4 tillhopa         1 tunnaland.
H   Wreter till numro 6, om uthsädhe         1 1/4 tunna.
I    Wreter til numro 5, om uthsäde            1 3/4 tunna.
K   Wreet till numro 3, om                         1/4 tunna.
L   Lille Näsett medh bärg och granskog på.
M   Platz medh ekeskog på, något slätt, doch do-
      ger han intet till åker.
N   Stora Näset medh stor bärg och granskogh
      på, odugelig mark.

      Notarum explicatio.

O   Skånäs engh, är mästedels skön-
      waldz engh medh något lijtet ek
      och hasselskogh på, lyder till Hil-
      lersiö byn och drager höö                  144 lass.
      Gärdehöö till hehla byen
      als ihop                                              18 lass.
      Summa als                                         162 lass.
      Belöper sigh på hwart heman              27 lass.
P   Hillersiö skogh och uthmark hema
      wedh byn och något skogh hafwe
      the och på Näsett, litt N.
      Till Hillersiö byn är skönt fiske.

(Karttext sid 42:)
På dhenne sijdan om gärdesgården tager Nibble gärde wedh.
Dhenne backe kallas Babergz backe.
Hage.
Hillersiö wijkan.
Wijfärna gärde proxi-mé.
2 kiäring stugur.
Råstenar.
Råstenar.
Wäghen åth Swartsiö.
Råstenar.
På denne sijdan tager Skipparetårp gärde wedh.
Råstenar.
På denne sijdan tager Wijfärna skog wedh.
Råstenar.
Råstenar.

(Karttext sid 43:)
Löffsta fiälen.
Bärgott.
Deld igenom.
Skien1 och hårdwaldz engh till the 4 1/2 hemmanen i Hillersöö Kyrkiebyn.
Richsätra engh här belägin.
Swartsiö engh på denne sijdan näst inntill, denne eng brukas nu till koo-
haga under Swartsiö ladugård.
Ricksätra ägor.
Richsätra här belägitt, skattlagt 1617.
Richsätra åker på denne sijdan.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

_________________
1Fel för skön?