A1:44


(Rubrik:)   Färrentuna häradh.


      Notarum explicatio.

A   Litzleby, cronohemman  2.
      Äre bådhe 2 lijka stora i åker, engh
      och alle commoditeter.
B   Norregärdet, uthsädhe                 24 1/2 tunna.
      I förbemälte gärde är mäst swartmylla.
C   Bergh och backar i samma gärde medh
      små talleskog på.
D   Södergärdet, uthsäde                  30 tunnor.
      I benämte gärde är alt lehr och mojordh.
x    Bärg och backar i samma gärde.
      Uthsädhe till hwart heman i Norre-
      gärdet                                        12 1/4 tunnor.
      I Södergärdet, uthsäde               15 tunnor.
E   Träskengh med ahleskog på och starr-
      botns waldh, om höö                  14 lass.
F   Haghan, om höö                          4 lass.
G   Storengh, kiärrwaldh medh lijtet
      granskog på, höö                       28 lass.
      Gärdehöö huart åhr tilhopa         4 lass.
      Summa höö till hwart heman       25 lass.
H   Detta är Litzleby uthmark och är mäst
      gran och talleskog.
I    En kohage till Litzleby.
K   Jäghare platz.
      Till denna by är intet fiske uthan måste tillijta
      andra mehr änn lijtet i Rudeträsket.

      Notarum explicatio.

L   Höghhammrs tårp,
      ligger halfparten på Dägerby
      och halparten på Litzleby ägor.
M   Denne åker är aldeles ödhe
      och är             2 1/2 tunnelandh.
N   Denne åker är brukat       2 tunnorland.
O   Än är denne brukat och   2 1/2 tunneland.
P   2 engehagar om höö         2 lass.

(Karttext:)
Träsk.
Qwarsta ägor sware emot på denne sijdan.
Håssbacken.
Råstenar.
Här tager Dägerby gärde wedh.
Råstenar.
Råstenar.
Wijfärna gärde näst här intill.
Råstenar.
Råstenar.
Råstenar.
På denne sijdan tager Dägerby skog och uthmark wedh.
Råstenar.
Här swarer Wijfärne skogh emot.
Öde åker.
Råstenar.
Råstenar.
Råste-nar.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

(Under ramen, senare stil:)
Författad mellan 1630 och 40 af Sven Månsson.