A1:53


(Rubrik:)   Alznöö sochn.

      Notarum explicatio.

A   Steenkulla, cronohemman 1/4 .
      Ligger på Tyffta äghor, och haffver
      lydt under Tyffte, män nu
      i åhr är samme heman heller
      tårp känt under cronan igen.
B   Uthsäde till bemälte cronotårp

C   Engh aff hårdhwaldh till
      höö                                       11 lass.
E   2 beteshagar till bemälte crono-
      tårp, medh birkeskog uthi.
D   En sqwalteqwarn går höst
      och wåhrtijdh, och han som bor
      på Tyffta, haffwer alt här
      till tillägnat sig henne.

(Karttext:)
På denne sijdan swarer Tyffta skogh emot.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.