A1:56


(Rubrik:)      Färrentuna häradh.


      Notarum explicatio.

A   Hamora, cronotårp 1.
      Är bygt på Bärby ägor.
      Samme tårp hafver för skattat
      till Tyffta, männ anno 1644
      är det känt under cronan.
B   Uthsäde det ena åhret          2 tunnor.
      Och i samme gärde är sand-
      jordh.
C   Det andre åhret, uthsäde
                                                4 1/2 tunna.
D   Enghage, om höö                1 1/2 lass.
E   Hamora eng, om                  6 lass.
      <        >keskog uthi.

F   Beteshage medh små börke-
      skog och sten uthi.
      Flere ägor fins intet till detta
      tårpet, uthan medh skog och uth-
      mark måste thet tillijta byen
      om, nämbligen Bärby.

(Karttext:)
På denne sijdan är Bärgby skogh belägen.
Sandjordh.
På denne sijdan är Präste-gårdens skogh.