A1:59


(Rubrik:)   Alznöö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Sättra, cronohemman 1, är 3 öresland.
      Frälseheman 1/4, wälborne herr
      Johan Skyttes, är 2 öresland.
      Hafwa särskilt åker1.
   Numro1 frälsehemanet. Numro 2 cronohemmanet.
B   Desse 2 wreter såes tillhopa ett åhr
      och draga uthsäde                               5 tunnor.
C   Detta såes andre åhret                         3 3/4 tunna
      och lyder till samma heman.
D   Detta gärdet medh en lijten åker i Norre
      gärdet såes tillhopa ett åhr och lyder till
      cronohemanet och draga uthsäde         8 1/2 tunnor.
E   Detta gärdet såes andre åhret och lyder
      till cronohemanet och uthsäde               8 1/4 tunna.

F   Denne slåtterhage kommer cronohema-
      net numro 2 till, och drager höö             2 lass.
G   Dhetta engestycke kommer dhem bådhe
      till hwar lijka myckit och drager              4 lass.
H   Detta engestycke slå dhe och bådhe tilhopa
      och löper på frälsegården   2 1/2 lass. På
      cronogården  3 1/2 lass.
I    Detta styckit kommer cronogården alle-
      na till och drager höö                               12 lass.
K   Detta kommer frälsehemmanet allena til    7 lass.
L   En beteshage till frälsehemanet.
      Cronohemanet hafver och en betesholme
      uthi fiälen, kallas Tiufweholmen, sampt
      och 2 små skär straxt thär hoos.
      Till denne by är skog och fiske till nödh-
      tårfften.

(Karttext:)
Trögdbo fiälen.
Norr udden.
Denne udd kallas Alznöö horn.
Hage.
Öhrjordh.
Kalffha-ga.
På denne sijdan tager Kunsta skog wedh.
Öhrjordh.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

_________
1Härefter utsuddad text.