A1:62-63


(Rubrik:)   Färrentuna häradh        Sånga sochn.


      Notarum explicatio.

A   Säby, cronohemman 3, lijka stora.
      Skatte uthiordh 1. Lyder till Walla
      och är affiället i bådhe gärden, män i
      engen ligger hon i tegeskiffte medh the
      andre.
B   Östergärdet, uthsäde                         31 1/8 tunneland.
      Uthsäde till hwart heman i same gärde
                                                              10 3/8 tunna.
C   Wästergärdet, uthsädhe                     29 tunnor.
      Uthsäde till hwart heman i Wästergärdet
                                                               9 21/32 tunna.
D   Denne fiälle i Östergärdet kommer skatte
      uthjorden till, och dragha uthsäde       3 3/8 tunna.
E   Denne fiäller i Wästergärdet komma och
      uthiorden till, och draga uthsäde          3 3/8 tunna.
F   Norsengen, mosswaldz engh, om höö  7 lass.
G   Siöengen, hårdwaldz engh, om höö     13 lass.
H   Änn en illak och skarpen eng, om hö   10 lass.
      Gärdehöö till alle 3 hemanen                6 lass.
                                  Summa                   36 lass.
    1. Östergården, cronohemman 1.
    2. Millangården, ibidem cronohemman 1.
    3. Ibidem Wästergården.
      Höö till Östergården                            10 1/2 lass.
      Till Millangården och                            10 1/2 lass.
      Till Wästergården sammaledes             10 1/2 lass.

      Notarum explicatio.

      Till skatteuthiorden, höö på före-
      skrefne engier                                     4 1/2 lass.
      I Östergärdet får uthiorden intet
      höö, män på linderne i Wä-
      stergärdet, litt I, kan blifwa
      till skatteuthiorden                               2 lass.
K   En wret såes till Wästergärdet
      och kommer Wästergården till,
      och drager uthsäde                             1 1/8 tunna.
L   En wret såes och till Wästergär-
      det och kommer Millangården
      till, och drager uthsäde                        2 5/8 tunna.
M   En såes till Wästergärdet, kommer Östergår-
      den numro 1 till, om uthsäde               2 1/4 tunna.

N   En wret såes till Östergärdet <        >1
      mer Östergården numro 1, om uth<  > 2 < > tunna.
O   En wret ligger öde, kommer Millangården
      till, hafver intet warit uptagin på någre
      åhr.
      Desse föreskrefne wreter äro ma<gr>e och
      bära derföre intet synnerlige < >
P   Detta engestycke kommer skatte uth-
      jorden till, och drager höö                   1 lass.
Q   Detta kommer Millangården numro 2
      till, och bär intet, kan blifua höö lijk-
      wäl där på                                           2 lass.
R   Denne slåterhage kommer Östergården
      till, och drager höö                               8 lass.

S   Denne slåterhage kommer Wästergården till,
      och drager höö                                     7 lass.
T   Denne hage kommer skatte uthiorden till,
      och brukas till beteshage.
U   Koohage till Wästergården numro 3.
W   Kohage till Östergården numro 1.
X   Kohage till Millangården.
Y   Koohage till Millangården och Östergården
      tillhopa.
Z   Hästhage till Millangården och Östergår-
      den.
a    Denne hage haffwer Tingsta tårparen in-
      hägnat af boolbyens uthmark och skog, och sam-
      ma hage är nu lagd under byen igen.
b    Beteshage till Wästergården.
      Till Säby är skog och uthmark till nödtårfften,
      och någorlunda fiske.

      Notarum explicatio.

c    Tingsta tårp.
d    Uthsädhe det ena åhret               2 1/2 tunna.
e    Det andre åhret                          1 1/2 tunna.
      Ändock tårparen pläger såå
      desse wreter mäst hwart åhr.
f    Engh till tårpet, om hö                 5 lass.
      Detta tårp är bygt på Säby
      skog och uthmark.

(Karttext, sid 62:)
Säby holmen.
Säby wijkan.
Leerjordh och swartmylla.
På denne sijdan tager Aleby gärde wedh.

(Karttext, sid 63:)
På denne sijdan tager Nora gärde wedh.
Ödhe åker.
Lerjordh.
Öde åker.
Öde åker.
Skarp lerjord.
Denne platz är full medh bärg och ung granskog.
Träsket.
Lerjordh.
Stark lerjordh.
Denne platz är full medh onyttigh bärgh och någon skog iblandh.
På denne sijdan tager Dägerby engh wedh.
Bärgh.
På denne sijdan tager Sundby skogh wedh.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.


1 Härefter skada i papperet där <   > skrivits.