A1:68


(Rubrik:)   Sånga sochn.


      Notarum explicatio.

A   Skillinge.
      Denne by hafwer i förtijden warit
      skatte allsammans, och hafwer bru-
      kas i hop, män nu är han så sönder-
      delt som effterfölier, nämbligen.
    1. Skillinge byn, skattehemman 1/4, är 3 öresland.
B   Desse fiäller och åkrer i Norregärdet
      lyda till förbemälte skattehemman och draga
      tillhopa uthsäde                              1 6/8 tunna.
C   Desse fiäller i Södergärdet lyda och
      till mehrbälte heman, och uthsäde   3 tunnor.
      Prästegården i Sånga ägher här i
      Skillinge                                        11 öresland.
      Hwilka äre skänkte till Prästegården
D   Desse fiäller i Norregärdet lyda
      thär till, och draga uthsäde              5 1/2 tunna.
E   Desse fiäller i Södergärdet lyda och
      thär till, och uthsäde                        7 5/8 tunna.
      Wästergården i Sundhby ägher här i
      Skillinge skattejordh                        2 öresland.
F   Desse fiäller i Norregärdet lyda
      thär till, och draga uthsäde               1 tunna.
G   Desse i Södergärdet, och uthsäde     7/8 tunna.

      Notarum explicatio.

      Skattehemanet i Wässby i Skå sochn,
      äger här i Skillinge                           1/2 öresland.
H   Desse åkrer i Norregärdet lyda thär
      till, och såes thär på                         1/2 tunna.
I    Desse åkrer i Södergärdet lyda och
      thär till, om uthsäde                          3/8 tunna.
          Engierne slåthe ihop, nämbligen
K   Torslunda engen, tuå1 starrwaldz
      engh, om höö                                   16 lass.
      Broo engen starrwaldz engh             13 1/2 lass.
      Belöper sigh höö till Skillinge byn      5 1/2 lass
.
      Till Prästegården i Sånga                   20 lass.
      Till Wästergården i Sundby                4 lass.
    1. Skillinge byn haffwer och åker som
      han haffwer uppgiort i sine hager
      som wijdare fins, folio.
      Till Prästegården fins och sköne ha-
      ger på Skillinge skogen, såsom
                                                     och
      till de andre hemanen, som
      här haffwa uthjord, hwilka ha-
      gar finnes igen, folio.
      Fiske är här till intet.

(Karttext:)
Torslunda gärde proximé.
Lerjord.
På denne sijdan tager Torslunda engh wedh.
Lerjord.
På denne sijdan tager straxt Sundby gärde wedh.

___________
1Osäker på tolkningen.