A1:72


(Rubrik:)   Sånga sochn.


      Notarum explicatio.

A   Sånga Prästegårdh och kyrkia.
B   Norregärdet, uthsädhe             16 2/8 tunna.
C   Södergärdet, uthsädhe             13 3/8 tunnor.
      Uthi bådhe gärder är leerjordh och
      swartmylla.
D   Wiggbyengen, skönwaldh, om höö
                                                     11 lass.
E   Sundby engh medh tofwer och små
      starrbotn, om höö                    28 lass.
F   Kalfhage till Prästegården.
G   Trägårdh.
      Till Prästegården äre inge flere ägor
      här hema, uthan i Skillinge hafver
      han bådhe åker och engh, sampt och
      skogh som wijdare fins igen på Skil-
      linge afrijtningh, folio.

Nota Bene. En wret såes samma åhr och dra-
      ger uthsäde                     2 tunnor.

      Till Prästegården lyder och en åkerfiäll,
      belägen i Hundhgärdet i Sundby,  och fins thess
      qvantitet specialius igen på Sundby af-
      rijtning, folio.
      Till Prästegården är och fiske i Igelwijkan.

H   Klåckaregården haffwer här wedh kyrkian
      heller i Prästegärdet inga ägor, uthan en
      wreet på Sundby ägor, fins igen folio 74.
      Änn en wret på Wiggby ägor, hwilkens
      qvalitet fins igen folio 70.

(Karttext:)
Igelwijkan lacus.
På denne sijdan tager Wiggby gärde wedh.
Klåckaregård.
På denne sijdan tager Sundhby skogh wedh.
På denne sijdan tager Sundby engh wedh.
På denne sijdan tager Sundhby gärde wedh.