A1:74-75


(Rubrik:)   Färrentuna häradh  Sånga sochn.


      Notarum explicatio.

A   Sundby, skattehemman 1 1/2 , cronoheman 2.
B   Hundgärdet
C   Östergärdet   }  uthsäde                            44 tunnor.
D   Wästergärdet medh en wret som såes samma åhr
      och alle grannerne rådhe thär tillhopa i, om uth-
      säde                                                         39 3/4 tunna.
E   Prästengen, skönwaldz engh med tofwer    60 lass.
F   Lillengen, hårdwaldz engh, om höö             38 lass.
      Gärdeshöö till alle 4 hemanen, om höö       12 lass.
    1. Östergården, skatteheman 1/2.
      Haffwer i byamåhl                                     15 alnar.
      Uthsäde i Östergärdet och Hundgärdet      9 7/8 tunna.
      I Wästergärdet med wreten, uthsäde          8 3/4 tunna.
      På engierna, höö                                        24 1/2 lass.
G   En wret såes till Östergärdet, om                1/4 tunna.
      Kommer till Östergården.
H   En wret såes till Wästergärdet och kommer Östergården
      till, om                                                        7/8 tunna.
    2. Ibidem, cronohemman 1.
      Haffwer i byamåhl                                      14 alnar.
      Uthsäde i Östergärdet och Hundgärdet       9 1/4 tunna.
      I Wästergärdet med wreten                        8 3/8 tunna.
      På engierne, höö                                        23 lass.
I    En wreet till samme heman, såes till Östergärdet,
      om uthsäde                                                 7/8 tunna.
    3. Ibidem, cronoheman.
      Är lijka stort i alle commoditeter medh nästföre-
      skrefne cronoheman.
K   En wreet till samme heman, såes till Östergärdet,
      om uthsäde                                                  7/8 tunna.

      Notarum explicatio.


    4. Ibidem Wästergården, skattehemman 1.
      Hafwer i byamåhl                                        24 alnar.
      Uthsäde i Östergärdet och Hunde-
      gärdet                                                         15 7/8 tunna.
      I Wästergärdet medh wreten, uth-
      säde                                                            14 1/4 tunna.
      På engierna, höö                                          39 1/2 lass.
      Föreskrefvne Wästergårdh haffwer
      och 2 öreslandh i Skillinge, som wij-
      dare fins igen medh sin qvalitet och
      qvantitet, folio 68.
L   Denne åkerfiäl i Hundegärde lyder
      till Sånga Prästegårdh.
M   Denne åkerfiäll kommer Klåckare- 
      gården i Sånga till, om uthsäde                   3/4 tunna.
N   Koohage till Östergården numro 1.
O   Koohage till cronohemanet numro 2.
P   Hästhage till cronohemanet numro 2.
Q   Kohage till Wästergården numro 4.


R   Denne wret s<åe>s till Östergärdet
     och kommer alle 4 hemanen i Sund-
      by till, om uthsäde                                     1 1/8 tunna.
S   2 miölqwarnar belägne här på
      Sundhby ägor, lyda till Sånga Prä-
      stegårdh och skattehemanet här i
      Sundby numro 1, råder halfpar-
      ten i den ena.
      Till denne by är skogh till nödh-
      tårfften, och fi<s>ke något i Igel-
      wijkan.


(Karttext:)

Dägerby engh på denne sijdan.
Säby skogh på denne sijdan.
Igelwijkan.
Skillinge skogh på denne sijdan.
På denne sijdan tager Wiggby skogh wedh.
På denne sijdan tager Torslunda skog wedh.
Igelwijkan.
På denne sijdan tager Sånga Prästegårdh wedh.
Leer och swart-mylla.
Grund jordh.
Swartmylla.
Swartmylla.
Diuregården på denne sijdan.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.