A1:8


      Notarum explicatio.

A   Hosta cronohemman   3.
B   Östergärdet,  uthsäde              32 tunnor.
C   Wästergärdet,   uthsäde          34 tunnor.
      Uthi både gärden är mäst leerjordh
      blandat något lijtet medh sandh ibland.
      Gärdeshöö till alle grannerne,
      hwart åhr                                8 lass.
D   Hosta engen skönwaldz engh medh
      toffwor, om höö                      148 lass.
                                  Summa       156 lass.
     1  Östergården.
      Uthsäde i Östergärdet             8 tunnor.

      Notarum explicatio.

      I Wästergärdet uthsäde          8 1/2 tunna.
      Höö belöper sigh på  hon1     39 lass.
     2  Ibidem Millangården är dub-
      belt så stoor som Östergården.
      Uthsäde i Östergärdet            16 tunnor.
      I Wästergärdet                       17 tunnor.
      Höö                                       78 lass.
     3  Wästergården är lijka stoor mz
      Östergården nummer 1.
E   Denne gårdh hafwer 1 cammare-
      rare låtit här på ägorne by-
      ga och thär till uppgiordt af öde-
      marken desse hagar och wreter.
F   En wreet om uthsäde               6 1/4 tunna.
G   Det andre i samma wret doger
      och till åker.
H   En wreet andre åhret om         1 tunneland.
I    Slätt mark i samma haga som
      duger att giöra mehr åker af.

K   Haga under sam-
      ma gårdh om                          5 lass.
L   Hasselengen                            8 lass.

      Till föreskrevne by är
      nödtårfftigh så som skogh
      och fiske.
      Änn 1.  Skog engh kal-
      las Dywijkzengen, om
      höö                                      8 lass.
      Hafwer mehrbenemte cammare-
      rare tagit ifrå bolbyn
      och lagt till sin nybygde
      gårdh.

(Karttext:)
På denne sijdan går denne byes skogh uth och räcker alt neder till siön.
Hosta wijkan.
Mäla-ren lacus.
Rörby skogh pro-ximé.
Rörby gärde proximé.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

____________
1honom?