A1:85


(Rubrik:)   Sånga sochn.


      Notarum explicatio.

A   Ekenäs, skatteheman 1, är 18 öresland  och 2 thr medh.
B   Östergärdet, uthsäde                       27 1/8 tunna.
      I förbemälte gärde är grundh jordh.
C   Wästergärdet, uthsäde                     21 1/4 tunna.
      I det gärdet är leerjordh och swartmylla.
D   Denne åker haffwer lydt Stockeby till
      och är innehägnat hijt ill Ekenäs.
      Män samme åker ligger och ödhe.
E   En wäderqwarn till Ekenäs.
F   Kohagen, hårdwaldz engh, om höö      8 lass.
G   Storengen, starrbotns engh, om           36 lass.
H   Hagen, hårdwaldz engh, om höö          4 lass.
      Gärdes höö                                         3 lass.
                                     Summa               51 lass.
I    Buskhagen, en beteshage.
      Till detta hemman är ingen skogh heller
      uthmark mehra änn här är på pa-
      piret annoterat. Och eij heller

      fiske, dhär öffwer bonden sig högeligen
      beklagar.

(Karttext:)
Ödhe åker.
På denne sijdan tager Sockerby gärde wedh.
Öde åker.
På denne sijdan är straxt Sockerby engh belägen.
På denne sijdan äro Stockeby hagar och wreeter belägne.
Straxt på denne sijdan om gärdesgården tager Törneby engh wedh.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.