A1:86-87


(Rubrik:)   Färrentuna häradh  Sånga sochn.


      Notarum explicatio.

A   Stockeby, skattehemman 2.
      Cronoheman 2.
B   Norregärdet, uthsäde                        43 tunnor.
      I det gärdet är mäst leerjordh.
C   Lillegärdet, uthsädhe                         11 1/4 tunna.
      Desse 2 gärden såes tilhopa ett åhr.
D   Östergärdet, uthsädhe                       30 1/4 tunna.
E   Siöögärdet, uthsäde                           19 tunnor.   } Såes tillhopa ett åhr.
F   Ploghgärdet, uthsäde                          9 tunnor.
      I alle thesse gärden är mäst grund iordh.
G   By engen, hårdwaldh och gyttiebotns
      waldh, om höö                                  40 lass.
H   Fogelengen, starrwaldz eng, om hö    60 lass.
I    Deelhagen, höö                                  12 lass.
      Gärdeshöö, alle tillhopa                     12 lass.
                                             Summa      124 lass.
    1. Wästergården, skattehemman.
      Haffwer i byamåhl                               15 alnar.
      Uthsäde uthi Norre och Lillegärdet     15 3/4 tunna.
      I the andre gärden, uthsäde                16 3/4 tunna.
      På engerna, höö                                 35 lass.
K   En wret till samme heman, om            1 3/8 tunna.
L   Koohage till samme heman.
M   Hästhage till mehrbemälte heman.
N   Ödes wreet till numro 1 och 2.
O   Änn en, om                                       9/16 tunna.

      Notarum explicatio.

    2. Ibidem, cronohemman.
      Hafwer i byamåhl                              12 alnar.
      Uthsäde i Norr och Lillegärdet           12 1/2 tunna.
      I the andre 3 gärden                           13 1/2 tunna.
      Engh till höö                                       29 lass.
P   En wret till detta heman, om                1 5/8 tunna.
      Såes samma åhr som norregärdet såes.
Q   En wret til samme heman, såes det
      andra åhret, och uthsäde                    1 3/8 tunna.
R   Kohage till detta heman numro 2.
    3. Ibidem, skattehemman.
      Hafwer i byamåhl                              13 alnar.
      Uthsäde det ena åhret                        13 1/2 tunna.
      Det andre åhret                                 14 1/2 tunna.
      Engh till höö                                       31 lass

      Notarum explicatio.

S   En wret till numro 3, om                     1 1/8 tunna.
T   Änn en, om                                        1 3/4 tunna.
      Såes till the 3 gärden.
U   Koohage till numro 3.
W   Hästhage och till numro 3.
X   Kalfhage till numro 3.
    4. Ibidem, cronohemman.
      Är lijka stort uthi alle faculteter
      medh nästföreskrevne cronohemman, numro 2.
Y   En wret till numro 4, om                    1 3/8 tunna.
Z   Kalfhage till numro 4.
a1  Kohage till mehrbemälte heman.
      Till denne by är skogh och fiske till
      nödtårfften.

(Karttext:)
På denne sijdan tager Sockerby skogh wedh.
På denne sijdan tagha Sockerby hagar och wreter wedh.
Sockerby gärde här.
In apice vel culmine hujus montis apparent turres civi tatis holmensis.
Bårgz bärgh.
Ödhe åker.
Lindh
Lindh.
Ekenäs gärde på denne sijdan.
Öde åker.
Öde åker.
Öde åker.
Öde åker.
Sääby wijkan.
Mälaren lacus.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

_____________
1Tecken för alfa.