A1:89


(Rubrik:)   Skåå sochn.


      Notarum explicatio.

A   Kumbla, cronohemman 4, alle lijka
      stoora.
B   Östergärdet, uthsädhe                          42 2/4 tunna.
      I förbemälte gärde är leerjordh och grund
      öhrjordh iblandh.
      Uthsädhe till hwart heman i bemälte
      gärdhe                                                10 5/8 tunna.
C   Wästergärdet, uthsädhe                       43 tunnor.
      I samma gärde är och leerjordh och
      öhrjordh.
D   Änn en wreet såes samma åhr som
      Wästergärdet, såes och drager uthsäde 2 1/4 tunna.
      Och alle grannarne råda lijka myckit
      hwar thär uthi.
      Uthsäde till hwart heman                       11 5/16 tunna.
E   Storengen, hårdwaldz engh, om hö         32 lass.
F   Wreetzengen och hårdwaldh, om           28 lass.
G   Edzengen, höö                                      4 lass.
      Gärdes höö, alle tillhopa                        8 lass.
                                Summa                       72 lass.

    1. Norregården, på engierne höö            18 lass.
    2. Millangården.
    3. Änn Millangården  } desse 3 heman
    4. Södergården             fåå och huar lijka myckit.
H   Denne hästhage kommer bådhe Mil-
      langårderne till, och är i samme hage
      små birk och granskogh.
I    Denne hästhage kommer Norregården
      numro 1, och Södergården numro 4 til.
K   En wreet, såes till Östergärdet och kom-
      mer Norregården numro1 til, om           1 3/4 tunna.
L   En wret och till Östergärdet, och lyder
      till Södergården numro 4, om uthsäde   1 1/2 tunna.
M   En wret, såes samme åhr til numro 2     1 1/4 tunna.
N   En wret samma åhr til numro 3, om       2 tunnor.
O   Denne kohage haffwe grannerne alle
      tilhopa.
      Till denne by är intet mehre skog änn
      såsom här fins annoterat. Men gott fiske.

(Karttext:)
Här äre Swartsiöö ägor belägne.
Kumbla hollmar.
Prästetårpetz gärde proximé.
Lambare fiälen.
Sank lindh.
Årrebärgett kallas detta bärgh.
In apice hujus montis apparent furres civitatis Stockholmensis.
På denne sijdan tager Edeby gärde wedh.
Swartsiöö wijken.
Slätt waldh.
Lerjordh.
Öde åker.
Tuna engh proximé.