A1:90-91


(Rubrik:)   Färrentuna häradh     Skåå sochn.


      Notarum explicatio.

A   Edhby skattehemman 2.
B   Norregärdet, uthsädhe                       31 tunnor.
      I samma gärde är mäst leerjordh och an-
      nor grundh jordh.
C   Södergärdet, uthsäde                         29 tunnor.
      Medh den lilla wreten som och är medh
      samma littra noterat.
      I Södergärdet är leer och swartmylla.
D   Siöengen medh tofwer och små starrbotn,
      till höö                                               60 lass.
E   Lillengen, hårdhwaldh, om höö            12 lass.
      Gärdehöö hwart åhr tilhopa                 8 lass.
    1. Wästergården, skattehemman 1/2 och 1/3.
      Hafwer i byamåhl                               62 alnar.
      Uthsäde i Norregärdet                        9 tunnor.
      I Södergärdet                                     8 3/8 tunna.
      Engh till höö                                       23 1/2 lass.
      Medh gärdeshöö och alt.
    2. Östergården, skattehemman 1, och 2/3.
      Hafwer i byamåhl                               100 alnar.
      Och till Lillegården                              42 alnar.
                                        Summa            152 alnar.

      Uthsäde i Norregärdet                        22 tunnor.
      I Södergärdet, uthsäde                       20 5/8 tunna.
      Engh till höö                                       56 1/2 lass.
F   Koohaga till numro 1.
G   Koohaga till numro 2.
      Östergården haffwer och 1 skatte
      uthiordh i Tuna i Skåå sochn,
      och är 2 öresland och ligger i åker-
      skiffte medh Tuna boerne och fins
      igen folio.
      Till denne by är ingen mehr skogh
      än här är annoterat på papiret.
      Men fiske gott.

(Karttext:)
På denne sijdan tager Kumbla gärde wedh.
Årrebärgett.
Tuna engh proximé.
Lambar fiälen.
Tuna gärde proximé.
Författad år 1640 af Sven Månsson.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

______________
Tillagt senare.