A1:93


(Rubrik:)   Skåå sochn.


      Notarum explicatio.

A   Möreby, skattehemman 1, är 20 öresland.
      Ibidem, cronoheman 1/4 , hafwer sin åker
      affiällat och för sig sielff, i byengen hafver
      han ihop medh skattebonden, men intet i
      Foglewijkz engen, ty den samme engh hafver
      warit uthiordh hijt till skattehemanet,
      och hafwer legat i Tråkzhammer gärde, män
      för någon tijdh sijdan är hon känt till
      hemanet igen.
B   Uthsäde till skattehemanet numro 1.
      Wästergärdet                                     19 1/8 tunna.
      I samme gärde är leer och swartmylla.

      blandade tillhopa.
C   Denne wret såes samma åhr och lyder
      till skattehemanet och drager uthsäde  1 1/2 tunna.
D   Desse åkerfiäller i Wästergärdet lyda
      cronohemanet till, och draga uthsäde   2 3/4 tunna.
E   Uthsäde till skattehemanet i Östergärd-
      det                                                     23 5/8 tunna.
F   Lillegårdens åkerfieller, uthsäde           1 5/8 tunna.
G   Uthi byengen får skattehemanet           36 lass.
      Lillegården får thär                              6 lass.
      I samme engh är mosswaldh.

      Gärdehöö till skattehemmanet            4 lass.
H   Denne eng kommer skattehemanet
      allena till, och kallas Foglewijkz-
      engen och drager höö                         6 lass.
      stundom mehr effter åhrswäxten,
      hafwer förr legat till Tråkzhamer.
I    Skattehemanetz hästhage.
      Till desse hemanen är ingen
      mehre skog änn här är annote-
      rat på papiret. Män gott fiske.

(Karttext:)
På dhenne sijdan äro straxt Bärga hästhagar belägne.
Möreby holmen.
Möreby fiälen.
Bärga gärde pro-ximé.
Leerjordh.
Fuglewijkan.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.