A1:94-95


(Rubrik:)   Färrentuna häradh   Skåå sochn.


      Notarum explicatio.

A   Tråkzhamar, cronohemman 6, äre al-
      le lijka stora.
B   Norregärdet, uthsäde                          63 6/8 tunna.
      I samma gärde är leerjordh.
      Uthsäde till hwart heman i föreskrevne Nor-
      regärde bliffwer                                  10 5/8 tunna.
C   Östergärdet, uthsäde   31 tunna.
      I det gärdet är swartmylla.
D   Andre gärdet uthsäde  25 1/8 tunnor } 63 tunnor.
      Thär är och swartmylla.
E   Kalfwijkzgärdet, uthsäde 6 7/8 tunnor.
      I det gärdet är illak mojordh.
      Uthsäde till hwart heman i desse föreskrevne
      gärden, nämbligen                              10 1/2 tunna.
F   Storengen, skarp hårdhwaldz engh medh
      toffwer, om höö hwar 10 lass.            60 lass.
G   Dyengen, godh och bördig engh och drager
      höö                                                    72 lass.
H   Kalfwijkz engen, höö                          6 lass.
                                           Summa         138 lass.
      Belöper sig höö till hwar                     23 lass.
I    Denne engh kallas Österengen, män bön-
      derne slå intet henne ty hon doger intet,
      och derföre hafue the lagt henne till bete.
      Gärdeshöö anbelangande så är inge lin-
      der i theres gärden, uthan mehr stenbac-
      ker som man intet wäl kan slå i, och om
      the få 1 lass gärde höö så fåå the föga mehr.
K   Denne beteshage kommer alle grannar-
      ne i Tråkhamer till.
L   Denne wret såes samma åhr som Norre-
      gärdet såes och lyder till cronohemmanet numro 2,
      och drager uthsäde                             1 3/4 tunna.

      Till denne by är ingen mehra skog änn
      såsom här är delinierat på papiret.
      Fiske haffwe dhe gott.

(Karttext:)
På denne sijdan är straxt Möreby gärde belägitt.
Run-sten1.
På dhenne sijdan tager Ekeby gärde wedh.
Ekeby gärde proximé.
Kalffwij-kan.
Detta styckit doger att giöra åker aff.
Detta doger och att giöra upp till åker.
Detta är alt ödhe åkrar och ödeswreter.
Öde åker.
Sten udden.
Nota Bene. Ett riffwit råå där om the nu disputera och trätta.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

__________
1Osäker tolkning.