A1:96


(Rubrik:)   Färrentuna häratt.


      Notarum explicatio.

A   Ekeby, cronohemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                         25 3/8 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                      29 3/4 tunna.
      Uthi både gärden är mästedels leerjordh,
      dock sombligastädes iblandh öhrjordh.
D   Stoorengen, fnuggwaldz engh, om
      höö                                                    30 lass.
E   En enghage wedh byen, om höö           6 lass.
F   Koohage till Ekeeby.
      Till denne by är ingen skog mehr änn
      här på annoterat på papiret, eij hel-
      ler fiske,

(Karttext:)
Öde åker.
Eneby gärde straxt på denne sijdan belägitt.
Tråkzhamars gärde pro-ximé.
På denne platz äre små ene-buskar, och kan doga att uppgiöra till åker.
Nota Bene. Ett råår.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.