A1:98-99


(Rubrik:)   Färrentuna häradh   Muntzöö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Hwseby, cronohemman 6 1/2.
      Frälseheman  1/2 , kommer wälborne fru
      Anna Skytt till.
B   Nygärdet
C   Södergärdet } såes både tillhopa ett åhr,
      och draga uthsäde                              58 1/4 tunna.
D   Walaregärdet
E   Millangärdet   }  såes andre åhret till-
      hopa, och draga uthsäde                     56 1/2 tunna.
F   Norrengen, hårdwaldh och starrbotns
      engh, om höö              90 lass
G   Söderengen, höö         60 lass   } 158 lass
      Gärdehöö alle tillhopa  8 lass
      Uthi desse föreskrevne engier råde alle granner-
      ne tillhopa uthi, hwar effter sitt örestal
      och byamåhl. Eliäst hafwe the någre slå-
      terhage särskilt, som infra blifwa speci-
      ficerade.
    1. Norregården, cronoheman.
      Hafwer i byamåhl                               18 alnar.
      Uthsäde i Nygärdet och Södergärdet  8 3/4 tunna.
      I Walar och Millangärdet                    8 1/2 tunna.
      På engerne som dhe hafue i hop i        23 1/2 lass.
H   En wret kommer Norregården till, och såes
      samma åhr som Nygärdet och Södergärdet
      såes, och uthsäde                                1 1/2 tunna.
I    Änn en wreet till samme heman, såes till
      de andre 2 gärden, om uthsäde           1 1/16 tunna.
K   I denne slåterhage råder Norregården
      en halfpart uthi medh numro 2, och får
      thär höö på sin deel                             12 lass.
    2. Ibidem, cronoheman.
      Är lijka stort medh nästföreskrevne heman, numro 1.
L   En wret, såes till Nygärdet och Södergärdet
      och kommer detta hemanet til, om       5/8 tunna.
K   I denne slåterhage råder detta hemanet
      en halfpart uthi medh numro 1, och får
      thär på sin deel höö                            12 lass.
    3. Ibidem, cronoheman.
      Haffwer i byamåhl                              11 alnar.
      Uthsäde i Nygärdet och Södergärdet  5 3/8 tunna.
      I the andre 2 gärden uthsäde              5 1/4 tunna.
      På engierne som the haffwe alle tilho-
      pa i, höö                                            14 1/2 lass.
M   I denne slåterhage råder han halfparten
      medh numro 4 uthi, och får thär hö      5 lass.
N   En wret såes till Walergärdet               1 1/16 tunna.

      Notarum explicatio.

    4. Ibidem, frälsehemman 1/2.
      Är lijka stort medh näst föreskreffne
      cronoheman, numro 3.
M   I denne slåterhage råder han halfparten
      medh numro 3 och får thär hö             5 lass.
O   En wret till numro 4, såes samme åhr,
      såes samma åhr som Nygärdet och Söder-
      gärdet såes och år1                             3/4 tunna.
P   En wret till numro 4, andre åhret         1 1/2 tunna.
    5. Ibidem, cronoheman2.
      Haffwer i byamåhl                              6 alnar.
      Uthsäde i Nygärdet och Södergärdet  7 1/2 tunna.
      I the andre 2 gärden                           7 1/4 tunna.
Q   Slåterhage till numro 5, om höö          8 lass.
      På engierne som alle råda tillsamman
      i, höö                                                 20 1/2 lass.
R   En wreet till numro 5, om                    1 5/32 tunna.
S   En wret till numro 5, andre åhret         1 1/16 tunna.
    6. Ibidem, cronoheman.
      Är lijka stort med nästföreskrevne heman numro 5.
T   Slåterhage till numro 6, om höö           8 lass.
      Detta hemanet hafver ingen wreet.
    7. Ibidem, cronohemman.
      Är lijka stort medh näste heman numro 6.
U   Slåterhage till numro 7, om                 8 lass.
W   En wret till numro 7, om uthsäde       1 tunna.
X   En wret till mehrbemälte heman, om    3/8 tunna.
    8. Ibidem, cronoheman.
      Är lijka stort medh numro 5, 6 och 7.
Y   Slåterhage till numro 8, om höö          8 lass.
Z   Wreet till numro 8, om uthsäde           1 1/4 tunna.
a3    Änn andre åhret en wret, om               1 tunna.
b4    Denne hage bruka the stundom till
      beteshage, och numro 1, 2, 7 och 8
      rådha thär uthi, stundom när godh
      gräswäxt pläga the och slå honom
      och fåå thär tillhopa, höö                     6 lass.

c5    I denne hage råda the andre
      grannerne åter igen uthi, nämbligen
      numro 3, 4, 5 och 6, och stun-
      ndom bruke the honom till betes-
      hage och understundom slå the
      honom och fåå thär höö                       6 lass.
d6    Detta tegelbruk kommer Walartårp
      till, och är så långt satt hijt inn på
      Hwseby äghor.
      Till denne by är skogh och fiske till
      nödtårfften.

(Karttext:)
Lacus Snorran.
På denne sijdan tager straxt Walartårpz gärde wedh.
Lerjordh.
Malmfiälen.
Ekeby engh proximé.
Leerjordh.
Öhrjordh.
På dhenne plan är mäst sandhmoo waldh och skogen är mäst affbränder aff skogz eldh.
Sandjordh.
Sandjordh.
Leerjordh.
Färiekarls stugan.
Lerjordh.
Hwsseby fiälen. 
Sandhbacke högh.
Denne by är belä-gen på en högh sandbacke.
Sandh och leerjordh.
På denne sijdan är Ekeeby engh belägen.
Sandhmoo, skogen uthhuggin och afbränd mästedels.
Munke sundett.
Munk udden.
Gåessudden.
Gåessholmen.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

____________
1Fel för är?
2Cronohemar ms.
3Tecken för alfa.
4Tecken för beta.
5Tecken för gamma.
6Tecken för delta