A10:118-119

   
(Rubrik:)  Wallentwna Häradt     Fresta Sochn                                      
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Bårby Prästegårdh                                            
B            Uthsädhe i Östragärdet                                      16 tunnor      
C            I Wästragärdet                                                  15 tunnor      
D            I Stengårdz wreeten                                           3 ¾ tunna     
              på dhen uthiorden i Hareby                                2 tunnor        
              såes hwart åhr och är hon      2 öresland           
E             Engh bådhe af byes och uthiordhz                      60 lass          
                                                                                                            
              Skogh och mulebete lijtet   men gott fi-                                   
              skewatn.                                                                                
                                                                                                            
F             I Dhenne Engen får Hareby                                18 lass          
              Och prästbordet til uthiorden                             6 lass           
              Men i dhe andre hareby ängiee intet                                        
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
G            Hareby     Skattehemman  2                                                  
              äre Hans Frelich gifne till frelse                                                
              hwarhera hemanet är                                         20 2/3 öre      
H            Uthsädhe til bådhe hemanen brukat åker            26 tunnor      
I              I östergärdett Löfdrättan och Munkhätta            29 ¼ tunna   
              Och är af samma åker en stor deel obrukat åker                     
K            Engh till bådhe hemanen                                     80 lass          
                                                                                                            
              Skogh och mulebete till nödtårfften                                         
                                                                                                            
L            Ödes wreet                                                         ¾ tunna      
M           Än en ödes wreet                                              1 ¼ tunna     
                                                                                                            
              NotaBene  Jordbokn innehaller 20 2/3 örland bade tillhopa     
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
    
Munkhättan                                                                    
Löfdrätta                                                                        
brukat åker                                                                                          
Norrwijkan Lacus