A10:122-123

   
(Rubrik:)   Wallentwna Häradt  Fresta Sochn                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Odenslunda.  Skattehemman  1.   29 ½ öresland                   
B            Uthsädhe i Östregärdett                                     28 ½ tunna   
C            I Wästregärdet                                                  26 ½ tunna   
D            Starr Engh till                                                     60 lass          
E             Hårdwaldz höö af dijkes rener och linder                                
              als                                                                     10 lass          
F             En änges fiäll i Kall Engen                                  20 lass          
              hwilkens qvantitas finns igen på Tiurs-                                     
              åkers afrijtning.  Folio 135                                                      
                                                                                                            
              Skogh och mulebete til nödtårfften                                          
              något lijte fiske watn i Elfsiön.                                                 
                                                                                                            
+             Uthfieldh belegen i Wijkz gierde, hwilken                                
              duger till Åker, och kan wara till it tunne land    
              och finns igen  folio  130                                                         
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Bråmby ägor                                                                                        
Här Disputeras om rätta Skillnad                                                           
ELFSIÖN                                                                                            
Rude Träsk                                                                                          
leeriordh                                                                         
leriord                                                                                                  
Wijkz ägor                                                                                           
Toola  torp till                                                                 
Odenslunda                                                                                          
G            uthsädhe dhet ena åhret    1 ½ tunna                                      
H            andre åhret                        1 ¼ tunna                                     
1636 af Thoma Christierson