A10:13                                                                                             

    
(Rubrik:)  Spånga Sochn                                                                       
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               
A        Währesta  Skattehemman  13 öresland                                    
B         Uthsädhe i noterade gärde                                    14 ¼ tunna   
C         Uthsädhe i dhe gärden                                          12 ¼ tunna   
D         Engh af hårdwaldh til                                            50 lass          
E          Uthiordh til Kiälfwesta                                                              
F          Engh til samma uthiordh                                                            
            På andre sijdan bladet finns uthiordens                                      
            qvalitet                                                                                     
            Skogh och mulebete effter nödh-                                               
            tårfften : Men intet fiskewatn                                                     
G         Obrukatt åker                                                                           
                                                                                                            
            Afmätt af E. N.                                                                         
                                                                                                            
           
(Karttext:)                                                                                           
    
Beteshage