A10:14-15                                                                      

   
(Rubrik:) Sollentwna Häradt  Spånga Sochn                                         
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
 
A         Kiälffwesta  Skattehemman  1   16 öresland       
B         Östergärdett  uthsädhe                                         38 ½ tunna   
C         Wästergärdet uthsädhe                                         27 ¾ tunna   
            På uthiorden som ligger i Währesta                      
            såes                                                                     15 ¾ tunna   
            hwilken är noterat littera  E                                                        
D         Engh bådhe medh uthiorden och hema                    100 lass      
            Skogh och mulebete effter nödtårfften                                       
            och gott fiskewatn                                                                     
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
    
Betesshage                                                                                           
Afmätt af E. N.