A10:25                                                                                             

      
(Rubrik:)  Gierfella Sochn                                                                     
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A         Ålesta   heman  4                                                                      
            1   frelsehemman     14 öresland                                              
B         uthsädhe dhet ene åhret                                        15 ½ tunna   
C         dhet andre åhret                                                   14 tunnor      
D         Engh til höö                                                          19 lass          
            2                              8 öresland                                                
            uthsädhe dhet ene åhret                                        8 ¾ tunna     
            dhet andre åhrett                                                  8 tunnor        
            Engh                                                                    19 lass          
                                                                                                            
            dhe andre tu hemanen äro hwar 8 öresland                               
            och hafwa lijka medh dhet förre i alle                                         
            läghenheeter                                                                             
            Ingen Skog eller mulebete, fiskewatn                                         
            effter nödtårfften                                                                       
E          Obrukadt Åker                                                                         
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
hästhage                                                                         
hårrsta ägor                                                                    
hagar                                                        
ytterstens ägor                                                                                      
lerjordh                                                                          
Kalshälle ägor                                                                                      
Håga ägor                                                                      
kyrkiobys ägor