A10:26-27                                                                       

   
(Rubrik:)  Sollentuna Häradt  Gierfella Sochn                                        
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A         Yttersten  Skattehemman  2                                                     
1          Skatteheman är                                                   15 2/3 öresland
B         Södhergärdet  uthsädhe                                        17 5/8 tunnor
C         dhet andre åhret                                                   16 3/8 tunnor
D         Engh af hårdwaldh                                               36 lass          
E          Finninge torpet uthsädhe                                       ½ tunna        
F          Engh til                                                                12 lass          
    
2          Cronohemman  är                                               5 2/3 öresland
B         Såer dhet ene åhret                                              6 3/8 tunna    
C         dhet    andre                                                        6 1/8 tunna    
D         Eng af hårdwaldh                                                 14 lass          
G         En hage widh Finninge torp                                  4 lass           
H         Uthiordz Engh öfwersten                                      10 lass          
            En frelse uthiordh  3 öreslandh ligger till                                     
            Håga på hwilken såes dhet ene åhret                                         
            3 ½ tunna                                                                                
            dhet andre åhret                                                   3 ¼ tunna     
            Engh til                                                                7 lass            
            Skogh, mulebete och fiskewatn til                        
            nödtårfften                                                                                
I           Obrukadt Åker                                                                         
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Råckesta ägor                                                                                      
Stenby Siön                                                                                          
kalff hagar                                                                                            
kärr     
tompt                                                        
Håga ägor