A10:64-65                                                                       

   
(Rubrik:)  Wallntuna häradh  Wallentuna Sochen                                   
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               
A            Wästanberga         10 2/3 öresland                                          
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    11 tunnor      
G            dhet andre åhret                                                8 7/8 tunnor   
              Engh i Sorm Engen                      18 lass          
              Ett torp til samma heman  1 öresland                                      
              afrijtat   folio  66                                                                     
                                                                                                            
H            1.  Fodherby  frelsehemman  6 öresland                                
B            Uthsädhet dhet ene åhret                                   9 3/8 tunnor   
G            dhet andre                                                         7 1/8              
               höö i Sörm Engen                                              8 lass            
              höö aff Byengan                                                13 lass          
              2. Frelsehemman          3 öresland                                         
B            Uthsädhe dhet ene åhret                                    4 7/8 tunnor   
G            dhet andre                                                         3 ½               
              Höö uthi Sörm Engen                                        4 lass            
              Höö aff Byengan                                               7 lass            
C            Nyby      11 1/3 öre                                                                
              Uthsädhe dhet ena åhret                                    12 tunnor      
              dhet andre åhret                                                9 1/8 tunna     
              Engh i Sörm Engen                      15 lass          
              Ett torp till samma heman                                                        
              är  2 öresland.    Folio 66                                                       
D            Ekeby       heman   2                                                              
Stadgeheman  1.  Skattehemman    5 öresland                                     
              Uthsädhe dhet ena åhret                                    6 tunnor        
              Dhet andre                                                        5 ¼ tunna     
              Engh til                                                              20 lass          
Kyrkiohemman  2.  Frelsehemman    7 öresland                                   
              Uthsädhe dhet ena åhret                                    7 ½ tunna     
              Dhet andre åhret                                                6 ¾ tunna     
              Engh til                                                              30 lass          
                                                                                                            
              Wästanberga haffwer en utiord i Foderby                               
              4 öress Landh på hwilken sååss det ena                                  
              Åhret                                                                6 7/8 tunnor   
              Det Andra Åhret                                               6 ½ tunna     
               Engh till                                                            10 lass          
     F       kommer Westanberga, Nyby och Foderby                             
              till effter hwarss och ens öretaall                        
                                                                                                            
     (Karttext:)                                                                                                            
    
     hage