A10:67                                                                          

   
(Rubrik:)  Wallentuna Sochen                                                               
                                                                                                            
A            Bärghby   Skattehemman 8 1/3     öriss landh                          
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    9 7/8 tunnor   
C            Det andhra åhret                                                7 5/8 tunnor   
D            Obrukat åker till huart åhr                                  1 1/8 tunna    
E             Hårdhwalss engh till                                           9 Lass           
              Hårdhwalss engh i Sorm ängen                          folio 68         
              Som ähr Signerat litera B  till                              8 Lass           
F             Lydher till Fodher by, westanberga, och Nyby  
G            Frälsegården ähr 8 öriss landh                                                
B            Uthsede i B                                                       9 3/8 tunnor   
C            I  C  ähr uthsäde till                                           7 ¼ tunna     
E             Hårdwalz engh till                        8 Lass           
              I Sormengien                                                     7 Lass           
D            Obrukat åker i  B  till                                         7/8 tunnor      
              Skogh och Mulebet till Nötorfften                                           
h             godh leeriord.   i   grundh Jordh                                              
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Fodherby åker                                                                                     
Mölneby ägor