A10:68-69                                                                                         

   
(Rubrik:)  Wallentuna Härat     Wallentuna Sochen                                                     
                                                                                                                                  
Sormengian                                                                                                                
A            Ligger till Fodherby, Wastanberga och Nyby  om hårdwalz höö  9 Lass        
B            Ligger till Wästanberga och Nyby  hårdwalz engh till                 29 Lass        
C            Ligger till Wallentuna Prästebool enskilt hårdwalz ängh till        3 Lass           
B            Ligger i Tegeskiffte till Bergh by, Foderby, Wästanberga och Nyby               
              och tager huar aff dhesse 3 efftersta byar effter öre taalet, Män
              Berghby haffwer sina wisse tegar   och dhrager denne engien som                 
              signerass medh Littera  B  åhrligen widh pass hårdwalz höö        30 Lass       
              Huru myckit huar by och bonde bekommer höö aff Sormengien                    
              ähr widh huar byess affrijtningh Specificerat.                                                 
              Ähr och så wretestelle i Samma engh till huar by Somblige       
              ähre uppbrukate och Somblige liggia öde.                                                     
                                                                                                                                  
    
(Karttext:)                                                                                                                 
 
Lacvs Sormen