A10:92-93                                                                       

   
(Rubrik:)  Wallentuna Häradh   Ösby Sochen                                        
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               
A            Bråtteby    heman  3.                                                              
1             Crono          9 öresland                                                          
B            uthsädhe dhet ene åhret                                     9 ¾ tunna     
C            dhet ander åhret                                                9 tunnor        
D            I wreeten                                                           2 ½ tunna     
E             hårdwaldz Engh til                        27 lass          
                                                                                                            
2             uthsädhe lijka med dhet första.                                                
F             I wreten såes                                                     3 ¾ tunnor    
                                                                                                            
3             Cronohemman  6 öresland  brukas under prästebo-               
              lett.                                                                                        
B            uthsädhe dhet ene åhret                                     6 ½ tunna     
C            dhet andre åhret                                                6 tunnor        
G            I wreten                                                            ½ tunna        
              hårdwaldz Eng til                                               18 lass          
              Skogh och mulebete lijtet, fiskewatn i Gars-                           
              wijken.                                                                                   
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Össby prästegårdh Fruchthammar benämdt.                             
B            uthsädhe dhet ene åhret                                     9 ½ tunna     
C            dhet andre åhret                                                7 ¾ tunnor    
D            hårdwaldz Engh til                        46 lass          
              Skog, mulebete och fiskewatn til nödtårfften.                           
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Gaarss Wijken                                                                                     
Betz haga till prästegården