A11:1


                              Notarum Explicatio.
                                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                                            Tunland       Winter laß.

A     Arnö sätegårdh hafwer vthsäde det ena åhret af leer jordh och
                swart mylla medh sandh beblandat till                                                        18 1/2
B     Det andra åhrs vthsäde af leer jordh sandblandatt till                                          14 1/2
C     Engh af hårdwall uth medh siöstranden som och i backarna iblandh
            haßel skogen kan slås till                                                                                                   60
        Vthi diurgården är en engh som kan slås iblandh skogz backarna och
            är af godh hårdwall, doch der hon blifwer rätt vprögdh kan bärgas
            in emoot 30 winter laß men nu kan hon beräcknas till                                                        10
        En engh är på Skegarsholmen och kan bärgas af godh hårdwall till                                           6
                                                                                                                                                          
                                                                                                         Summa            33                76

        Till gården är godt mulbete besynnerlig på Skegarsholmen som och
            nödhtorfftigh gerdzle1 och wedebrandh sampt ekeskogh doch mäst
            vthhuggen, humblegårdh är af 1000 kupor sampt en ny an-
            lagt humblegård, som är tagen af åkeren och är till 1 1/4 tunland. Der
            till fins och en stoor trägårdh af allehanda slagz fruchtbara
            trän och kryddegårdh, rudhedammar 4 stycken doch uthan fisk uthi.
            En wäderqwarn sampt en wreet till qwarntorpet om 1/4 tunland.
            Något fiske wedh stranden i Mählaren.

        NB Arnö beståår af åhrligit vthsäde till                                                               16 1/2           76


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.