A11:2


                              Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                                                        Tunland       Winter laß.

A     Rörlunda gårdh beståår af ett säterij och hafwer warit tilförende 8 hemman och lagt till
            säterij, men nu brukas af 4 bönder till hälfften sampt 8 torpare, hafwer vthsädhe
B     Det ena åhret i Östergärdet om byn af sandh-1 och leerjordh till 76 tunland. En wreet i Wäster-
            gärdet af leer jordh till 8 tunland gör tillhopa 2-Löös lerjordh swag.-2                                                         84
        Det andra åhrs vthsäde af Wästergärdet om byn af sandjordh och örjordh sampt leer-1 och
            swartmylla till                                                                                                                                           86
C     uthi3 By engen af hårdwall till                                                    64 laß [uthi]
        Siö engen af hårdwall till                                                          16 laß4             gör tillhopa                                                82 1/2
        Siöholmarna som bärgas af 5 torpare slås af hårdwall till            2 1/2 laß
        Till gårdhen är temmeligh skog till gerdzle5 och weedebrandh, men ingen synnerlig timber-
            skogh, intet mulbeete, elliest hafwa bönderna hwar sin betzhaga sampt 2ne hagar som
            altijdh hafwa hördt till den som hafwer ägdt gården och är af godh beteswall, intet synner-
            ligit fiske för den diupe stranden, elliest finnes inga andra härligheeter6.

                                                        Grannarna.
No 1   Lars Oloffßon som brukar 2ne hemman till hälfften och hafwer vthsäde det ena åhret 21 tunland det
                    andra 21 1/2 tunland gör åhrligen                                                                                                     21 1/4          20
No 2   Matz Erichßon dito som föregående                                                                                                            21 1/4          20
No 3   Erich Mattßon dito                                                                                                                                     21 1/4          20
No 4.  Anders Thomaßon sammaledes                                                                                                                  21 1/4          20
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                             Summa                                   85               80

                                Effterfölliande torpare liggia uppå gårdzens ägor.
No 1   Borås torpet Anders Nihlßon, hafwer wreet widh gården till 2 tunland uthi böndernas giärde 1 1/4 tunland
              gör åhrligen                                                                                                                                             1 5/8
          Engh wedh torpet uthi en täppa af waß och något hårdwall till 1 laß uth på Siöholmen 1/2 laß giör                                      1 1/2
No 2   Pär Jöranßon i Roslundz torpet hafwer wreet wedh torpet och åhrligit vthsäde                                              1 1/8
              Engh i wreeten till 2 laß på Siöholmen 1/2 laß giör tillhopa                                                                                             2 1/2
No 3   Eloff Carlßon i Rörlundztorpet hafwer wreet wedh torpet och åhrligit vthsäde                                              2 3/4
              Engh i wreeten 1 laß på Siöholmen 1/2 laß                                                                                                                    1 1/2
No 4   Johan Larßon fiskiare hafwer wreet wedh torpet, och sår åhrligen                                                                1 1/4
              Engh i wreeten 1/4 laß på Siöholmen 1/2 laß                                                                                                                     3/4
                Der sammestädz en lijten skarp beetes haga.
No 5   Anders Larßon i Löffengz torpet hafwer sin wreet wedh torpet och sår åhrligen                                            1 1/4
            Engh wed torpet till 1/4 laß, i Siöholmen 1/2 är tillhopa                                                                                                        3/4
No 6   Johan Olßon spögubbe7 i Eggeby kyrckia hafwer en lijten wreet wedh torpet till                                               1/4
            Engh hafwer han iblandh böndernas engh och slår så mycket som de honom effterlåtha till                                               1
No 7   Anders Johanßon färjekar wedh Warpesundh, hafwer wreetar wedh torpet, der han sår åhrligen                   1 1/4
              Engh dher sammastädes af hårdwall                                                                                                                              2
No 8   Simon Larßon hafwer sitt torp i Rörlunda by och hafwer en wreet för sigh afgärdat till 1 3/8 tunland
                iblandh böndernas åker 1 1/8 tunland gör åhrligen                                                                                  1 1/4
              Engh i wreeten till 1/2 laß på Siöholmen 1/2 laß                                                                                                              1
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                 Summa                               10 3/4           11


1 Bindestrecket, som har formen av ett modernt likhetstecken, är delvis skrivet på ett till större delen raderat jordh.
2-2 swag är inte helt säker läsning. Tillfogat senare, som det verkar med blyerts men med en handstil som är lik den som är vanlig årtiondena runt år 1700. Satsen förefaller utgöra en precisering till eller utvidgning av det som anges om det andra årets utsäde på raden under.
3 Över raden med införingslinje.
4 Därefter högerpekande klammer som för ihop denna rad med föregående och nästa.
5 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
6 Se SAOB H 2118 f. HÄRLIGHET II.
7 Dvs. kyrkstöt.