A11:4


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                    Åker            Eng
                                                                                                                                                    Tunland       Winter laß1

        Willamby    Består aff 2 hemman hafwer vthsäde det ena åhret af leerjordh
A     med sten ibland sampt halfparten örjord till 19 tunland utj 2 stycken wreetar aff
        örjord och rödmylla till 9 tunland giör tillhopa det ena åhret                                                      28
B     Det andra åhrs vthsäde af leerjordh något mojord på somblige stellen                                        27
        Linda i samme gierde till 2 1/2 tunland som2 ligger sijdländt och obrukeligit3
C     Engen i Litzle engen af god hårdwall till 9 laß. utj Storengen af moßa
        som är något swårt att bärga för wattnet när stoor flodh är, och ähr af
        små star till 24 winterlaß giör tillhopa                                                                                                            33
        Till denne by ähr ingen vthmark wedh deras by effter der om kring gräntzar
        andra byar, och är derföre afråat4 uppå Långåhsen ett stycke skog, hwarest
        gränzar Åhsby på norre sijdan och Eke på westre sijdan, och weeta dhe ingen wiß
        skillnadh, 5-uthan häfda-5 uthi skogen intet synnerlig stoor park6, dåck-lijkwähl till gierdzle7
        och wedebrand tienlig, sampt något timberskog till nödtorfften, gott
        muhlebete, intet fiske.
                                    Grannarna.
No 1   Anders Anderßon frellsehemman är förbytt till Cronan hafwer
          vthsäde det ena åhret 14 tunland det andra 13 13 1/2 tunland gör åhrligen                              13 3/4
          Eng både af star och hårdwall till                                                                                                                16 1/2
No 2   Erich Erßon dito som föregående                                                                                           13 3/4           16 1/2
                                                                                                                                                       27 1/2           33


        Bärby    Består aff 1 hemman vthsäde det ena åhret af lerjordh
D     med 8-sten klappur-8 och något örjord till 8 tunland. En wreet på skogen
        aff sandjord till 1 tunland giör tillhopa 9 tunland. Wreeten är föga duglig
        och kan intet inräcknas; blifwer alltså rätta9 vthsädet                                                                   8
E      Det andra åhrs vthsäde af samma slagz jord som föregående till                                                  9 1/2
F      Eng strax wed byn af god hårdwall till 14 laß  Vthi Norby eng ett
        engstycke afråat4 utj ett kier af groff star till 2 laß giör tillhopa                                                                       16
        Deras vthmark är på Långåsen afråat4 utj ett stycke, huarest2 på wästre sijdan
        möter Karby egor och föllier effter landzwägen på östre sijden möter Rickeby
        egor och är skogen intet stoor, men lijkwähl af gierdzle7 och wedebrandh, sampt
        något timber till nödtorfften, gott muhlbete; intet fiske.
                                    Åboen.
        Iohan Perßon i Bärby hafwer effter ofwanskrefne egor2 vthsäde åhrligen                                     8 3/4          16


1 ß till större delen dolt av lagning. I raden ovanför är troligen ett h dolt efter Eng.
2 Över raden med införingslinje.
3 -igit rättat från -igig eller någon grafiskt snarlik felskrivning.
4 Betyder troligen 'avskilt, avstyckat' el. dyl. och är bildat till substantivet 'gränsmärke, gränslinje'; jfr SAOB R 3452 , sbst.3.
5-5 Över raden (där något raderats) med införingslinje.
6 Jfr SAOB P 294 PARK, sbst.2 1 a γ, δ.
7 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
8-8 Se SAOB S 11453 STEN-KLAPPER.
9 Skrivet på radering, troligen åhrlig.