A11:5


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                            Åker            Eng
                                                                                                            Tunland       Vinter laß

        Storbole  Består af 1/4 hemman, hafwer vthsäde dhet ena
A     åhret af örjord och något leerjord med stenar ibland till                       3 1/2
B     Dhet andra åhrs vthsäde af samma slag som föregående till                 4
        En wreet som ligger mäst i linda för des sijdländigheet
        skull till 1 tunland
C     Eng full af buskar och moß wall och är af små star till                                              8
        Vthmarken är af nödtorfftigt gierdzle1 och wedebrand, ingen
        timberskog knapt muhlbete, intet fiske, en betes haga som
        ähr tienlig till eng.
                                    Åboen.
No 1   Michael Iacobßon hafwer effter ofwanskrefne äger utj uthsäde         3 3/4              8        Lillbole består af 1/4 hemman hafwer vthsäde det ena åhret
D     af swartmylla och leerjord till                                                              2 1/2
E      Dhet andra åhrs vthsäde af örjord till                                                  2 1/2
F      Eng full af buskar och är mäst af 2-moß bottn-2 kan bärgas
        aff små star till                                                                                                        6
            Ingen vthmark    Intet muhlbete.
                                    Åboen
No 2   Erich Erßon hafwer åhrligit uthsäde 3-och hö-3                                   2 1/2              6


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2-2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3-3 Tillfogat i efterhand.