A11:6


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                    Åker            Eng
                                                                                                    Tunland       Winter laß

        Borstad  Består af 2 hemman, hafwer vth-
A     säde det ena åhret af örjord till                                                 12
B     Dhet andra åhrs vthsäde af lerjord och något örjordh till            12
C     Litzle engen af hårdwall till 8 winterlaß
        Storengen af hårdwall och små star full af buskar till
        13 laß.  giör tillsamman                                                                                21
        Vthmarken är aff nödtorfftigt gierdzle1 och we-
        debrand  ingen timberskog knapt muhlbete,
        intet fiske  2 hagar till hwardera gården.
                            Grannarna.
No 1   Olof Iohanßon frellßehemman förbytt till Cronan
          hafwer vthsäde åhrligen                                                           8                14
No 2   Olof Thomasson frellßehemman under Johans-
          bärg hafwer åhrligit vthsäde                                                      4                  7
                                                                                                       12                21


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.