A11:7


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                            Åker            Eng
                                                                                                            Tunland       Winter laß

        Tarby består aff 3 hemman, hafwer vthsäde det ena
A     åhret af en deel leerjord och det öfriga sandjordh och
        mojordh till                                                                                      28
B     Dhet andra åhrs vthsäde af stenblandat leerjord sampt
        swartmylla till                                                                                   28
C     Engiarna, Englötz engen full af buskar och starwäxt till 10 winterlaß
        Norrengen af hårdwall till 3 laß; Starengen wed byn aff
        god hårdwall och en deel små star till 23 laß giör tillhoopa                                    36
        Vthmarken består af gott gierdzle1 och wedebrand, något till
        timberskog, magert muhlbete, hwar sina betes hagar, sampt
        små wreetar upbrukade, som esomofftast liggia i linda.
                            Grannarna.
No 1   Erich Isackßon 2-Academiæ hemman-2 uthsår åhrligen                    12                15 3/4
No 2   Per Erichson dito 2-Accademiæ hemman-2 sår åhrligen                    12                15 3/4
No 3   Brukas aff Erich Perßon och förbytt till Cronan, sår åhrligen             4                  5 1/7 
                                                                                                               28                36


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2-2 Se SAOB A 828 AKADEMI-HEMMAN.