A11:8


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                Åker            Eng
                                                                                                                                Tunland       Winter laß

        Håsta By består aff 5 hemman  hafwer vthsäde det ena
A     åhret af leerjord1 2-med örbland-2, och en deel rödmylla till                                     28
B     Det andra åhrs vthsäde af samma som föregående till                                             33
C     Eng i Wästerengen af små star och hårdwall, full af tufwor
        och enebuskar till 25 winter laß, i Österengen af star
        swår att berga för wattnet till 31 laß. giör tillhopa                                                                      56
        Vthmarken ähr intet när wed byn, uthan afråat3 ett
        stycke skog på andra sijdan Lötbo by, och gräntzar lagård
        på norre sijdan  Jursbo på östre sijdan, och stora Gottröra by
        på wästre sijdan och är af små tall och granskog knapt
        till gierdzle4 och wedebrand, hwar sin hästhaga på skogen,
        intet muhlbete, intet fiske, ingen timberskogh.
                                Grannarna
No 1   Anders Iöranßon frellßehemman under Iohansberg  Sår ena
          åhret 7 12/39 tunland det andra åhret 8 24/39 tunland giör åhrligen                         7 38/39       14 24/39
No 2   Anders Mårtenßon frällßehemman under Lösta, sår ena
          åhret 7 7/39 tunland det andra 8 16/39 tunland giör åhrligen                                   7 30/39       14 18/39
No 3   Erich Mattßon 5-Academiæ hemman-5 uthsår det ena åhret
          3 22/39 tunland det andra 4 8/39 giör i åhrliget uthsäde                                            3 35/39         7 9/39
No 4   Anders Anderßon frellßehemman possideras till räntan aff
          auditeuren Schleuter Sår ena åhret 4 11/39 tunland det andra 5 2/39 giör åhrligen   4 26/39         8 21/39
No 5   Per Nillßon frellßehemman förbytt till Cronan sår ena åhret 5 27/39 tunland
          det andra åhret 6 28/39 giör åhrligen                                                                      6 28/39       11 19/39
                                                                                                                                    30 1/2          56


1 Rättat från örjord.
2-2 Står möjligen för ett avsett "med ör ibland", blandat med ör.
3 Betyder troligen 'avskilt, avstyckat' el. dyl. och är bildat till substantivet 'gränsmärke, gränslinje'; jfr SAOB R 3452 , sbst.3.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5-5 Se SAOB A 828 AKADEMI-HEMMAN.