A11:9


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                Åker            Eng
                                                                                                                                Tunland       Winter laß

        Högby By består aff 7 hemman och 1 vthiordh.
A     Hafwer vthsäde det ena åhret af leerjord med sten och
        något moojord ibland till                                             43 tunland
AD  Ähre åkerstycken hwarest Numero 2: 3: och 4 hafwa hallfwa
        deelen utj med Wäsby och är på Högby deel                4 tunland
        Giör tillhopa det ena åhrs vthsäde till                                                                     47
B     Det andra åhrs vthsäde af leerjord med sten ibland
        och rödmylla till                                                          47 tunland
BD  Ähre åkerstycken som Numero 2: 3 och 4 hafwa deel ihop med
        Wäsby och är på deras anpart till                                  3 tunland
        Giör tillhopa det andra åhrs vthsäde                                                                      50
C     Eng i Braak engen är aff hårdwall något tufwog
        till 18 laß. I Storengen aff hårdwall medh ene-
        buskar och tufwor till 9 laß. giör tillhopa                                                                                    27
E     Ähre alla de tegar som höra Sunby till.
        Til denna by ähr ingen skog eller muhlbete,
        intet fiske, men elliest hafwa dhe hwar sin lijten
        betes haga uppå engen.
                                Grannarna.
No 1   Staphan Mårtenßon frellßehemman, hafwer vthsäde det ena
          ena1 åhret 6 1/2 tunland  det andra 7 19/98 tunland  giör åhrligen                            6 7/8             3 1/3
No 2   Matts Anderßon 2-stipenndie hemman-2  Sår ena åhret 5 1/4 tunland
          uthi Wäßby fiellar 2 tunland  det andra åhret 5 37/49 tunland uthi
          Wäßby fiellar 1 1/2 tunland  giör åhrligen                                                              7 1/4             4 1/6
No 3   Staphan Knutßon dito hemman  Sår ena åhret 3 7/8 tunland i Wäßby
          fiellar 1 tunland  det andra åhret 4 16/49 tunland i Wäßby fiellar 3/4 tunland giör     5                  2 1/2
No 43  Erich Hindrichson Cronohemman, uthsår det ena åhret 3 3/4 tunland
          i Wäsby fiellar 1 tunland  det andra åhret 4 15/49 tunland i Wäßby
          fiellar 3/4 tunland  giör åhrliget vthsäde                                                                  4 8/9             2 1/3
No 5   Daniel Bengtßon ryttarehemman, hafwer vthsäde ena åhret
          7 1/2 tunland  det andra åhret 7 33/49 tunland  giör åhrligen                                    7 3/4             4 5/12
No 64  Anders Perßon cronhemman  Sår ena åhret 8 1/4 tunland
          det andra åhret 9 11/98 tunland  giör åhrligen                                                         8 8/9             5 1/4
No 7   Matts Johanßon 2-stipendie hemman-2, hafwer ena åhret 5 1/4 tunland
          det andra 5 3/4 tunland  giör åhrligen                                                                    5 1/2             3 1/3
          Vthjorden brukas af ägaren i Marma, sår ena åhret 2 5/8 tunland
          det andra åhret 2 3/49 tunland  giör åhrligen                                                          2 3/8             1 2/3
                                                                                                                                    48 1/2           27


1 Upprepat.
2-2 Jfr SAOB S 11872 STIPENDIE-HEMMAN, men där belagt först från 1895.
3 I vänster marginal står en kort anteckning som till stor del döljs av en ovarsam lagning. Den slutar med 1/4 och börjar troligen med E eller C.
4 I vänster marginal står en kort svårtydbar anteckning. Kanske "Numero 6 o??d".