A11:11


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                                    Tunland       Winter laß.

        Eneby består af 2ne hemman hafwer vthsäde det ena åhret
A         af leerjordh medh steen bland och halfparten sandjordh till                                    16
B     Dhet andra åhrs vthsäde af swartmylla, sombligstädes
            leerblandatt sampt sandjordh till                                                                           17 1/2
C     Stor engen af starr till 15 laß, af hårdwall till 6 laß, Lill-
            engen af groff starr till 16 laß gör tillhopa                                                                                  37
        Till gården är nödtorfftigt gerdzle1 och weedebrandh, magert
            muhlbeete lijtet fiske. 3 stycken hagar till hwardera byn
            sampt wreet om 1 tunland som brukas iblandh, och äre2
            sandjordh
                            Grannarna.
No 1   Lars Jacobßon cronhemman för ena åhret 8 tunland det andra 8 3/4 tunland gör     8 3/8           18 1/2
No 2   Oloff Johanßon frellse hemman undher3
              lijka medh föregående                                                                                          8 3/8           18 1/2
                                                                                                                                                                     
                                                                                                        Summa                    16 3/4           37


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2 e är inte helt säker läsning; möjligen a. Kanske har tillsammans med följande ord en betydelse "är av sandjord" avsetts.
3 Därefter förefaller utrymme ha lämnats för ifyllande av namnet på det gods el. dyl. som hemmanet lydde under.