A11:12


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                                    Tunland       Winter laß.

A     Skiählby består af 3 hemman och 1 vthjordh, hafwer åker i Wäster-
          giärdet aff swartmylla sandblandat till                            19 tunland1
          vthi linda                                                                        4 tunland                         23
B     I Öster giärdet är mäst swartmylla till                               21 tunland1
          vthi linda                                                                        2 tunland                         23
C     Hårdhwallz engh medh buskar på somblige stellen bewuxen till                                                      22
        Vthmarken befins wara af nödhtorfftigit muhlbeete, men
          skogen uthhuggen och föga wedebrand öfrig; dher till medh
            någre wreetar, hwilka för brist skull af gerdzel2 liggia öde,
              såsom och för deß swaga jordmån, måste undhertijdhen
                läggias ödhe och hwijlas.

                                Grannarna.
No 1   Oloff Eskillßon crone undher Ekholmdundh hafwer hwardera
              åhret lijda mycket uthsädhe, som är                                                                      6 3/11           6
No 2   Oloff Jönßon 3-skattewraakz hemman-3 herr4        Grönbergz fralse5, är öde
              och brukas för 6-gräs giälld-6 under Wappa sätherij hafwer åhrligit uthsäde            8 4/11           8
No 3   Erich Jönßon frällsehemman hörer herrskapet till i Walla, hafwer
              åhrligit uthsädhe                                                                                                  6 3/11           6
No 4   Skattewraakz3 vthjordh herr Grönbergz frällße, hafwer åhrligit vthsäde till                2 1/11           2
                                                                                                                                                                     
                                                                                                        Summa                    23                22

        NB Vppå Skiählby vthmarch i Flygar hagen, skall effter åthskilligas,
        så af nembden som andra gambla mäns berättelse, hafwa stådt
        ett cronetorp, som warit bebodt af en torpare Flygare benämbdh,
        hwilken såsom han intet wehlat giöra dagzwärcken till byn, har
        af Cronan låtit sigh skattläggias; men för huru mycket,
        weta dhe intet. Elliest synnes vngnstallet7 och muren effter
        källaren, men ägorna ähro öde, och alldeles skogegångne8.
        Oloff Eskilßon berättadhe och om samma torp, att Lydig
        Anderßon befallningzman, hafwer i sin tijdh mycket winlagdt sigh,
        att få åbo på bemälte torpställe, som då kallades cronojordh
        lofwandhes 7 åhrs frijheet, men ingen hafwer welat taga
        dhet emooth.


1 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3-3, 3 Se SAOB S 3655 SKATTE-VRAK.
4 Därefter förefaller utrymme ha lämnats för ifyllande av titel eller förnamn.
5 Fel för frälse.
6-6 Se SAOB G 1185 GRÄSGÄLD.
7 Den fjärde bokstaven är något tvetydig; ordet kan också läsas vngestallet. Kanske saknas en ä-diakrit så att det är -stället som har avsetts. Betydelsen är oklar, men den kan gissningsvis vara 'ugnsplatsen' el. dyl.
8 Dvs. igenvuxna; se SAOB S 4363 SKOG-GÅNGEN.