A11:13


                                                      Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                                                                                        Åker        Engh
                                                                                                                                                                                                                                        Tunland   W1 laß.

        Åkerby består aff 5 hemman eller grannar, hafwer det ena åhrs vthsäde i Norra Storegierdet af sandjord, med swart-
A                 mylla beblandat till                                                                                                                                                                                           46
B     I Södre gierdet af sandjord och swartmylla till                                                                                                                                                              37
C     Lißellby gierdet af swartmylla till                                                                                                                                                                                  10   
                                                                                                                                                                                           Summa summarum                93
D     Engh till Storby gierdet aff sank starrwall som skall wara ganska swår
                att berga för sin sijdländigheet skull till                                                        60 laß.
            Sammaledes hårdwall till                                                                                  5 laß.2 giör tillhopa                                                                                           71
E      Engh till Litzellby gierdet af hårdwall till                                                                 6 laß.
        Vthmarcken aff nödhtorfftigt muhlbeete, men skogen merendelen uthhuggen och allenast små gran och
                    enebuskar igen.
        På vthmarchen hafwer hwar granne sin beetz eller häste haga som nu liggia öde, föruthan No3   och No3   Deßuthan hafwer
        hwardera sin wreet på uthmarken som och liggia öde, föruthan bemälte hemmans; elliest där dhe alla komma i bruuk
        kundhe dhet blifwa in alles på heela byn till 16 à 20 tunland i4 wreetar, hwilka doch icke länge bära, förr än de skohla läggias
        igen, eij5 heller åhrligen brukas kunna för den swaga skogzjorden skull.
        Till No3   fins en engzhaga i skogen, brukas af en torpare, Erich Olofßon beräknad6 till                                            2 laß.
        Noch fins dertill ett torp om 1/4 tunland åhrligen
        Till No3   fins enghaga på vthmarken till                                                                                                                   5 laß.
        Noch Diupmyran till                                                                                                                                               7 laß.

                                                            Grannarna.
No 1 Anders7 Lydigßon frällse hemman 1/2 herr Hindrich Flemmingz blef i fiol heelt och hållit afbrändt, hafwer åker i Litzelbygerdet
          1 7/13 tunland I Söder Stoorbygiärdet 4 6/17 tunland I Norre Storby gerdet 5 7/17 tunland Summa begge åhrs vthsäde 11 1/3 tunland giör åhrligen    5 2/3         8
No 2 Gabriel Skraddares8 skattewraakzhemman9 1. Legat i tree åhr öde och i fiohl af[r]brändt aff wådelld, ähr herr Hindrich
          Flemmingz frällse, hafwer åker i Litzlebygerdhet 2 2/13 tunland I Söder Storbygiärdet 6 9/17 tunland Vthi Norre Storby-
          gerdet 8 2/17 tunland Summa 17 1/3 tunland uthi åhrligit vthsäde                                                                                                                                5 2/3       12 3/4
No 3 Anders Jöranßon 10-Accademiæ hemman-10 1, sammaledes förbrändt, hafwer ingen åker i Litzlebygiärdet, men i Söder
          Stoorbygierdet 10 6/17 tunland I Norre Stoorbygierdet 12 15/17 tunland Summa 23 1/3 tunland giör åhrligen                                                            11 2/3
        Noch hafwer han en engzhaga på vthmarcken af star till 5 laß, på Diupmyran eng af starr till 7 laß, hemma
          vthi byengen 16 laß, gör in alles                                                                                                                                                                                                 28
No 4 Hans Lydigßon frällsehemman 1, herr Hindrich Flemmingz legat i 5 åhr öde och huusen alldeles förfallne, hafwer åker
          i Litzlebygierdet 2 4/13 tunland I Söder Stoorgierdet 9 4/17 tunland I Norre Stoorgierdet 11 8/17 tunland Summa 23 tunland giör åhrligen                11 1/2
        Eng hafwer han i byengen 16 1/2 laß dertillmedh uthi en engzhaga i skogen kan brukas af en torpare Erich Ohlßon till
          2 laß. gör in alles                                                                                                                                                                                                                      18 1/2
No 5 Noch fins hertill ett torp som hafwer åhrligit uthsäde 1/4 tunland och ingen engh.
        Mattz Mattßon 9-skattewraakz hemman-9 1, warit donerat till herr Jasper Anderson Kruse, men nu Cronan hemfallit,
          bådhe till ränta förmedelst Reductionen så wähl som skatträtten undher Ekholmßundh, emedan det legat
          några åhr ödhe, men nu vptagit, hafwer åker i Litzelbygierdet 3 6/13 tunland i Söder Stoorbygierdet 6 9/17 tunland i Norr Stoor-
          bygerdet 8 2/17 tunland Summa 18 tunland gör åhrligen                                                                                                                                             9           13 1/4

        Och är till att marckia11 att de åkrar som höra under ödes hemmanen här i byn, liggia meerendelen i linda undan-
          tagandes några tegar som dhe behåldne12 böndren fått loff bruka 13-för hängn skull-13. Elliest ähr och byn
          mycket trän<g>dh aff Eeneköpingz stadh, för sin nära belägenheet skull, hwaraff åborne jämwähl
          hafwa tillfälle till mycken försummelse af sitt åkerbruuk etcetera.


1 Utläses "Winter".
2 Därefter klammer som för ihop denna rad med föregående och nästa.
3 Därefter har utrymme lämnats för avsett ifyllande av litteranummer.
4 Med nästan horisontellt streck över stapeln, men ska troligen inte betraktas som en strykning av prepositionen.
5 Ej helt säker läsning. Förefaller rättat från felskrivning.
6 Ej helt säker upplösning av förkortningen.
7 Eller Å-? Diakritliknande pennsläng snett till höger över A.
8 Troligen fel för Skrä-.
9, 9-9 Se SAOB S 3655 SKATTE-VRAK.
10-10 Se SAOB A 828 AKADEMI-HEMMAN.
11 Fel för mä-.
12 Här troligen i betydelsen 'kvarvarande'; jfr SAOB B 888 BEHÅLLEN 1.
13-13 Dvs. för att hålla tegarna i stånd? Jfr SAOB H 1908 ff. HÄGN 2.