A11:14


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                Åker            Engh
                                                                                                                                Tunland       Vinter laß.

        Gryta beståår af 2 hemman och en bebygd vthjordh
A     Hafwer vthsäde det ena åhret af en deel swartmylla och leerjordh beblandatt
            sampt moojordh halfparten till                                                                          16
B     Det andra åhrs vthsäde af leerjord medh swartmylla beblandatt
            till 12 tunland En vthjordh uthi Skillnigen som hörer till No 1 af
            samma jordmon till 2 tunland gör tillhopa                                                         14
C     Engiarna först Nyengen af hårdwall till    35 laß.
        Nor engen af små starr till  3 laß gör tillhopa                                                                           38
        Vthmarken är stoor och wijdh af nödtorfftigt gerdzle1 och weedebrandh
          Godt muhlbete Ingen timberskog och intet fiske, hwar2 småå
          hagar på norr sijdan landzwägen hwar uthi är vpbrutet åker
          som sås af örjordh och intet synnerligit duglige uthan läggas
          esomofftas igen.

                                Grannarna.
No 1   Elias Erßon cronhemman till Ekholmsundh, warit herr Gustaff Duvals
              donation hafwer vtsäde det ena åhret 6 tunland det andra uthi by-
              giärdet 4 1/2 tunland uthi Skillingz jorden 2 tunland gör tillhopa uthi
              det ena åhrs vthsädet 6 1/2 tunland hafwer åhrligit vthsädhe                             6 1/4
          Engh uthi byns engiar till 14 1/4 laß uthi Skillingz engen som ligger uth
              medh Uddala eng 1 laß gör tilhopa                                                                                   15 1/4
No 2   Nilz Bengtßon frelsehemman under Julsta sår ena åhret 6 tunland
              det andra 4 1/2 tunland gör åhrligen                                                                5 1/4          14 1/4
No 3   Erich Gabriellßon skatte vthjordh är boendes uthi Kroklösa och
              skattar till Måhlshammar, sår ena åhret 4 tunland
              det andra 3 tunland gör åhrligen                                                                     3 1/2            9 1/2
                                                                                                                                                               
                                                                                                Summa                       15               39


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2 Därefter saknas kanske sina el. dyl.