A11:16


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                        Tunland       Winter laß.

        Öster Wäla består af 4 hemman eller grannar, hafwer
          ena åhrs vthsädhe i Östergiärde aff leermylla en deel medh
          något rödhmylla till                                                                     36
        Dhet andra åhrs vthsäde i Wästergierdet, äfen1 så mycket             36
C     Engh aff stackogh2 starrwäxt till                                                                        30
        Ingen synnerlig vthmarch finnes till denna byy
          emedan andra omliggiande byar stöta tätt intill
          deras giärde, men en beetes haga fins till hwardera
          hemmanet, skogh och andra lägenheeter3 finnes
                  här intet

                                Grannarna.
No 1   Mattz Maßon under Ekholmsundh, crone sår ena
            åhret 10 1/2 tunland och dhet andra lijka mycket, är åhrligen    10 1/2             8 3/4
No 2   Erich Larßon fruu Brita Klercks frälsehemman hafwer
              åhrligit uthsädhe                                                                     10 1/2             8 3/4
No 3   Erich Anderßon frälsehemman till Målhammar herr Johan
              Adlercronas, hafwer åhrligit uthsädhe                                      9                  7 1/2
No 4   Anders Larßon cronhemman som och warit herr Jacob
              Duwaldts donation till Huubby4
                    sår åhrligen                                                                       6                  5

NB    Ett hemman i Wahla5 fru Brita Klerks ligger i Wäster-
          byn, hwilket är refwadt aff sahlig Hoffwenig för
          Dannviks hemmanett skull, som dher iblandh ligger, hwarest
          och om detta finnes vndherrättelße.


1 Ej helt säker läsning, men troligen är det ordet även, vanligen skrivet äfwen el. dyl., som har åsyftats.
2 Dvs. kort; se SAOB S 10693 STACKIG, adj.2.
3 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
4 Fel för Huusby?
5 Fel för Wähla.