A11:18


                                    Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                                Åker.           Engh.
                                                                                                                                                                                Tunland       Winter laß.

A     Wallgeby beståår af 5 hemman hafwer vthsädhe det ena åhret af en stoor deel odugligh
            moojordh till 40 tunland sampt en deel leerjordh till 42 tunland gör tillhopa                                                      82
B     Det andra åhrs vthsäde af största deelen oduglig och sank swartmylla sampt
            moojordh till 42 tunland och lijtet leerjordh wedh byn till 30 tunland gör tillhopa                                              72
C     Engen af moßbotten1 till                                                                                                                                                           40
        Till denna by är ingen vthmarck, hwarken till gerdzle2 eller wedebrandh,  magert
            muhlbeete inga beetz hagar.

                                Grannarna.
No 1   Oloff Swänßon cronhemman herr Anders Bergz donation i lijfztidh, sår ena åhret af godh
              jordh 6 18/27 tunland af sambre3 9 9/27 tunland är uthi ett åhrs vthsäde 16 tunland. Det andra åhrs uthsäde
              af godh jordh 8 24/27 tunland af sämbre jordh 9 9/27 tunland är tillhopa uthi det andra åhrs4 vth-
              sädet 18 6/27 tunland gör alt tillhopa åhrligen                                                                                                 17 3/27           8 8/9          5-12 öresland-5
No 2   Erich Anderßon skatthemman undher cavalleriet, sår ena åhret af godh jordh 7 6/27 tunland
              dito sämbre 10 3/27 tunland gör tillhopa uthi ett åhrs vthsäde 17 9/27 tunland. Dhet andra
              åhrs vthsäde af godh jordh 9 17/27 tunland dito sämbre 10 3/27 tunland är tillhopa uthi det
              andra åhrs vthsädhe 19 20/27 tunland gör tillhopa altsammans åhrligen                                                            18 29/54         9 17/27         135
No 3   Anders Jönßon skatthemman undher Hormsta. Hafwer lijka medh ofwanstående                                                18 29/54         9 17/27       5-13 öresland-5
No 4   Christoffer Alexanderßon cronhemman undher Ekholmsundh sår ena åhret af godh
              jordh 2 21/27 tunland dito af sämbre 3 24/27 tunland gör tillhopa6 uthi det ena åhrs
              vthsäde 6 18/27 tunland. Det andra vthsädhet af godh jordh 3 19/277 tunland dito sämbre
              3 24/27 tunland gör tillhopa uthi dhet andra åhrs vthsäde 7 16/27 tunland gör tilsam-
              mans uthi ahrligit8 vthsädhe                                                                                                                              7 9/54           3 19/27       5-x5 öresland-5
No 5   Erich Zefredßon frelsehemman undher Hormsta, sår ena åhret af godh jordh
              6 18/27 tunland dito sämbre 8 15/27 tunland gör uthi det ena åhrs vthsäde 15 8/27 tunland
              Dhet andra vthsädet af godh jordh 8 4/27 tunland dito af sämbre 8 15/27 tunland är
              uthi dhet andra åhrs vthsädhe 16 19/27 tunland gör altsammans tillhopa åhrligen                                              15 37/54         8 4/27         5-11 öresland-5
                                                                                                                                                                                                                   
          NB: Elliest hafwa bägge skatthemman wreetar af 4 tunland                                                Summa                    77               40
                 hwardera åhrligen

        5-Walgeby består af 5 hemman det första crone militiähemman om 12 öresland, det 2a
        skattehemman dito 13 öresland det 3ie skattehemman med räntan under Hormsta och 13 öresland
        det 4de Ekholmsundz heman 5 öresland och9 det 5te under Hormsta 11 öresland gör
        tillhopa 54 öresland  hafwer åhrligit uthsäde till 77 tunland der af
        36 tunland [af] lerjord i första graden10 och11
        41 tunland sidländig jord och mojord af fierde graden
        Engen af 1-moß bottn-1 i medellmattiga12 åhr till 55 sommarlaß
        och elliest inga lägenheter13.-5


1, 1-1 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3 Fel för sämbre, dvs. sämre.
4 Över raden med införingsklammer.
5-5, 5 Tillfogat av annan hand.
6 Därefter som det verkar uthi raderat och struket, alltså samma som det följande utskrivna ordet.
7 Eller kanske 10/27.
8 Fel för å-.
9 Tillfogat i efterhand, över raden med införingslinje.
10 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
11 Tillfogat i efterhand.
12 Fel för -mått-.
13 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.