A11:19


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                        Tunland       Winter laß.

        Meelby består af 1 hemman och en vthjordh tillika medh Backgården,
                Prestegården och Klockaregården som af en rågongh äre om
A             begrepne, hwilka tillsammans hafwa vthsädhe dhet ena
                åhret af leerjordh till                                                                                            44
B     Det andra åhrs vthsäde af samma slagz jordmon, doch något
            sankt och sijdländt till                                                                                              50
C     Engen af hårdwall till 18 laß. Ett stycke uthi Rösta eng af hårdwall
            till 13 laß. gör tillhopa                                                                                                                  31
        Till deße hemman är ingen vthmarck hwarcken till gerdzle1 eller
            wedebrandh, intet muhlbete, andra lagenheeter2 finnes intet.

                            Specialis Explicatio.
No 1   Pär Larßon i Meelby cronhemman till Ekholmsundh förbytt ifrån Fånö
              sår ena åhret 12 tunland det andra 13 7/11 tunland gör åhrligen                           12 9/11          12 15/22
            Meehlby vthjord brukas af 4 stycken torpare och är crone till Ekholmsundh,
              sår ena åhret 6 tunland det andra 6 9/11 tunland gör åhrligen                                 6 9/22
No 2   Backgården ligger öde är cronhemman till Ekholmsundh, sår ena åhret 7 tunnland
              det andra 7 21/22 tunland gör åhrligen                                                                    7 21/44          4 41/44
No 3   Prästebohlet herr Jöns Ahlm kyrckioherde i Willberga, sår ena
            åhret 17 tunland det andra 19 7/44 tunland gör åhrligen                                         18 7/44          11 43/44
No 4   Klockaregården brukas af cappellanen herr Jon, sår ena åhret 2 tunland
              det andra 2 3/11 tunland gör åhrligen                                                                     2 3/22             1 9/22 
                                                                                                   Summa summarum3
          NB: Till Prästegården, Backegården, Klockaregården
              och alla 4 torpen är små åkerwreeta wedh
              husen, men till alla torpen är ingen engh, uthan
              lagdh till Meehlby hemmanet

        4-Mehlby 1 hemman under Ekholmsund om 12 öresland dito en vthjord som 4 torpare
        bruka om 6 öresland. Backgården dito under Ekholmsund ett hemman om 7 öresland
        Wilberga Prestgård hafwer här 17 öresland och Klåckaregarden5 2 öresland som l?????6
        ella i wed och fahr med hwar andre gör tillhopa 44 öresland hwilka
        hafwa åhrligit uthsäde till 46 tunland der af
        17 tunland af god lerjord i förste graden7
        17 tunland dito som ??e i andre graden7
        13 tunland sidländ och sumpig swartmylla och rödmylla i fierde graden7
        Engen wed byn af godt hårdwallz hoo8 tar i medellmattige ahr9 om
        20 laß. I Rösta eng en fiell of skarp och tar hårdwall till 14 laß
        I Grilleby eng en skarp hårdwals teg om 6 laß som giör tilho<pa>
        40 sommar laß gott hårdwals höö
        Här till ähr inga andre lägenheter,
        NB  Engen som hörer till Mählby uthjorden den torparne borde ha<fwa>10
                till de 6 öreslanden här Mählby h???t alsammans och torpen ingen-4


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2 Fel för lä-. Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
3 Summeringen saknas, men torde ha blivit 47 tunland och 31 vinterlass.
4-4 Tillfogat av annan hand
5 Fel för -gården.
6 Svårläst pga trång position vid radens slut, och kanske delvis dolt av oförsiktig lagning.
7 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
8 Troligen fel för höö.
9 Fel för åhr.
10 Osäker konjektur. Ordets slut är dolt av oförsiktig lagning.