A11:20


                              Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                                        Tunland       Winter laß.

A     Håra består af 6 cronehemman Hafwer vthsäde det ena åhret i Stoor-
          giärdet, af en deel godh leerjordh, och största deehlen af nästan
          odugligh swartmylla till 24 tunland Lillgiärdet af sanck och
          hårdh leerjordh som sallan1 är brukligh för des sijdländigheet
          till 18 tunland gör tillhopa det ena åhret                                                                                     42
B     Det andra åhrs vthsäde af samma slagz jordmohn, doch mäste-
          parten hårdh lera och sidländt till                                                                                                60
C     Engiarna, Dyengen af dybotten till 20 laß2
        Litzle engen af moßbotten3 till       28 laß                                                                                                          48
        Till byn är ingen vthmarch hwarcken till gerdzle4 eller wede-
            brandh doch äro der till beetes hagar af tämmeligh godt
            muhlbete, andra lagenheeter5 finnes intet.

                            Grannarna.
No 1   Enckian hustru Karin Erickzdotter frelsehemman under Bedarön, sår
              ena åhret 13 1/3 tunland det andra 9 1/3 tunland gör tillhopa åhrligen                                    11 1/3           10 2/3
No 2   Nihlz Jacobßon cronhemman till Ekholmßundh, sår ena åhret 7 1/2 tunland
              det andra 5 1/4 tunland gör åhrligen                                                                                       6 3/8             6
No 3   Anders Olßon lijka medh föregående                                                                                          6 3/8             6
No 4   Johan Jönßon dito cronhemman sår ena åhret 9 1/6 tunland det andra 6 5/12 tunland
                      gör åhrligen                                                                                                                   7 19/24          7 1/3
No 5   Skattwraakzhemman6 dito öde, doch sår det ena åhret 10 5/6 tunland det andra 7 7/12 tunland
                      gör åhrligen                                                                                                                   9 5/24            8 2/3
No 6   Johan Mattßon cronhemman fru Maria Röddingz donation i lijfztijdh, sår
              ena åhret 11 2/3 tunland det andra 8 1/6 tunland gör åhrligen                                                 9 11/12          9 1/3
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                Summa                                               51                48

          NB Deße alles vthsäde är intet mehra ähn halfparten duglig åker
                 Det öfrige af sanck och sijdländig jordhmohn, som sallan1 kan
                 brukas.

        Håra består af 6 hemman det ena waret frelsehemman som nyligen blefwet crone ahr8 10 2/3 öresland
        det 2a 9-odes heman-9 Ekholmsundz 6 öresland det 3e dito hemman 6 öresland det 4de 9-odes hemman-9 dito Ekholmsundz 7 1/3 öresland
        det 5te skattwrakzhemman6 Ekholmsundz 8 2/3 öresland det 6te capellans bostelle 9 1/3 öresland som gör
        till hopa 48 öresland hwilka hafwa åhrligit uthsäde till 51 tunland hwar af ähr
        25 tunland af god och bärende lerjord af första graden10
        26 tunland som ähr så sidländt att föga kan brukas doch der den jorden
                            som med engen jemflött11 ligger kunde på något sätt wattnet
                            af tappas wore hon någorlunda duglig, som hon är af spijk-
                            lera12 och swartmylla sam<t> rodmylla13 som här nu upföres i 4e graden10
        Engarna Dyengen eller Storengen af 1514 laß hard15 wals höö och 15 laß dy-
        eller smått starhöö, Litzleengen af hårdwall wed gerdes gården till 15 laß
        dito små star till16 55 laß gor17 till hopa 100 sommar laß.

18-100 laß der af
        30 laß got
        70 laß star-18


1 Troligen fel för sällan.
2 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5 Fel för lä-. Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
6 Se SAOB S 3655 SKATTE-VRAK.
7-7 Tillfogat av annan hand.
8 Fel för ähr?
9-9 Dvs. odalhemman?
10 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
11 Betydelsen är troligen 'lika blöt' el. dyl. Jfr adj. FLO 'starkt flödande, strömmande' i Rietz' Svenskt dialektlexikon s. 151 a.
12 Se SAOB S 9320 SPEKLERA.
13 Troligen fel för röd-.
14 Ändrat från 25.
15 Fel för hård.
16 Rättat från felskrivning, kanske början av laß.
17 Fel för gör.
18-18 Står i hs till vänster om raderna 6–4 från slutet ovan, och av samma hand som dessa.