A11:21


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                            Åker            Engh
                                                                                                            Tunland       Winter laß

        Linsunda består af 4 hemman hafwer vthsäde
A         det ena åhret af leerjordh till                                                          36
B     Andra åhrs vthsäde af samma slagz jordmon till                                 38
C     Engiarna äro af skarp hårdwall till                                                                         46
        Till byn är ingen vthmarck hwarcken till gerdzle1
          eller wedebrandh intet muhlbeete, doch hafwa
            skatt gårdarna någott uthi sina hagar förwaret2
              till nödtorftigt gerdzlefångh3.

                                Grannarna.
No 1   Nils Olson 4-danwijkz hemman-4, sår ena åhret 5 8/47 tunland
                    dhet andra 5 43/94 tunland gör åhrligen                                  5 59/188       6 57/94      5-4 1/2 öresland-5
No 2   Johan Pärson skattehemman till Cronan, sår ena åhret
                    10 13/47 tunland det andra 11 49/94 tunland gör åhrligen      10 169/188    13 89/94      5-9 1/2 öresland-5
No 3   Stafan Olson skattehemman dito, sår ena åhret 15 35/476 tunland
                    det andra 16 8/47 tunland gör åhrligen                                 15 35/47       19 27/47      5-13 1/2 öresland-5
No 4   Olof Hanson cronhemman till Ekholmsundh, sår ena
                    åhret 4 28/47 tunland andra 4 40/47 tunland                            4 34/47         5 41/47      5-4 1/3 öresland-5
                                                                                                                                               

        5-Linsunda 4 hemman ett 4-danwijkz hemman-4 4 1/2 öresland ett skattehemman 9 1/2 öresland dito skattehemman
        13 1/2 öresland Ekholmsundz hemmanet 4 1/3 öresland gör tillhopa 31 5/6 öresland Denne by har
        åhrligit uthsäde till 37 tunland der af
        25 tunland god lerjord af forste7 graden8
        12 tunland af sidländt swartmylla och röjord af fierde graden8
        Lill engen af hard9 wall till 16 laß Storengen hårdwall 10 laß
        dito dy bottn af små star till 50 laß gör tillhopa 76 sommer laß
        betes hagar 2e till byn af medell mattigt10 bete deß uthan en skarp
        granbacke hwarest skattböndernes dehl ähr med11 tämmelig granskog
        öfwerwex<t> och altid muhl häfdat och förswaret men de andre begge
        hemmanens dehl ähr alt uthhugget, kan okes12 på tunlandet för muhl betet 4 örds:m

        NB Cronbonden under Ekholmsund hafwer 13-intet uthi alt-13 sin fylnadt14
        derföre bör denne by efter öhre och ortug15 iemkas och honom efter Cronone16
        jordebok 4 1/3 öresland tilldela för hwilket han och skattar.-5

17-NB 76 laß der af
   26 laß af forste7 graden8
   50 af 2e graden-17


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2 Troligen ungefär 'sparat, reserverat', närmast till SAOB F 3527 FÖRVARA 11.
3 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG.
4-4 Se SAOB D 366 DANVIKS-HEMMAN.
5-5, 5 Tillfogat av annan hand.
6 Trean i bråktalet är osäker läsning, men jfr åker-kolumnen i nästa rad där samma tal verkar upprepas i stället för som vanligt ett genomsnitt av de två årens sådd.
7 Fel för fö-?
8 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
9 Fel för hård.
10 Fel för må-.
11 m ändrat från del av bokstav med högstapel, kanske t.
12 Något osäker läsning. Fel för ökes dvs. 'ökas'?
13-13 Väl ungefär 'inte helt och hållet'.
14 Troligen 'fullt mått' el. dyl. Se SAOB F 1882 FYLLNAD 2 a.
15 Fel för örtug?
16 Eller kanske Cronones med sista bokstaven dold av den oförsiktiga lagningen (som döljer en del av den sista bokstaven på raden ovan).
17-17 Står i hs till vänster om raderna 9–8 från slutet ovan. Av samma hand som det tillfogade enligt not 5.