A11:22


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                        Tunland       Winter laß.

        Rösta består af 3 hemman och en vthfiell hafwer vthsäde det ena åhret
A           af leerjordh och en deel sanck swartmylla till                                                            25
B     Det andra åhrs vthsäde uthi bygärdet af lerjordh till 18 tunland uthi
            Grotompten af leerjordh medh 1-steen klappur-1 och swartmylla
              till 12 tunland gör tilhopa i det andra åhrs vthsäde                                                  30
C     Engen af hardwall2 medh något moßbotten3 till                                                                                  33
        Till denne by är ingen vthmarck hwarcken till gerdzle4 eller
            wedebrandh uthan en beteshaga af magert muhlbete.
              Andra lagenheeter5 finnas intet.

                                Grannarna.
No 1   Lars Erßon cronhemman undher Ekholmsundh, sår ena åhret 4 22/27 tunland
                det andra uthi bygiärdet 3 1/3 tunland uthi Grotompten 1 2/3 tunland gör
                till hopa uthi det andra vth sädhet 5 tunland hwar af åhrligen är                              4 22/27          6 1/9
No 2   Anders Jonßon skatthemman undher infanteriet, sår ena åhret 11 1/9 tunland
              det andra uthi bygärdet 8 tunland uthi Grotompten 4 tunland gör tillhopa
                uthi det andra åhrs vthsäde 12 tunland är alt sammans åhrligen                            11 5/9           14 2/3
          En gårdh som är lagdh till Prästebohlen, och är obebygdh, sår ena åhret
              9 7/27 tunland det andra uthi bygiärdet 6 2/3 tunland uthi Grotompten 3 1/3 tunland
              gör tillhopa uthi det andra åhrs vthsäde 10 tunland är alt tilhopa åhrligen                  9 17/27        12 2/9

          En vthfiell uthi Grotompten som är skatte och brukas af
              Oloff Johanßon i Willberga by och sår allenast det ena åhret                                     3
              Der till är intet uthsädhe det andra åhret, ey heller engh.

        6-Rösta består af 3 hemman ett skattehemman om 12 öresland  Ekholmsundz hemmanet 5 öresland det hemmanet
        som är lagt till prästebordet och 10 öresland som ähr tillhopa 27 öresland denne
        by har åhrligit uthsäde 26 tunland foruthan 3 tunland som skattebonden i Vilberga
        by äger i Grodtompten den han hafwer och ey bör mehr hafwa, af förnemde
        uthsäde ähr       
        15 tunland god lerjord med klapur7 bland af förste graden8
        11 tunland af sidländ och sumpig iord rödmylle och landhafre9 jord som
                  berä<c>hnes i fierde graden8
        Eng nedan för byn som i torkåhr ähr mycket sweksam elliest skarpa
        tofwor och nagot10 buskog i meddelmåttige åhr till 45 sommar laß
        gott hård wals höö
        Här till ähr inga andra lägenheter11 uthan en skarp beteshage-6


1-1 Se SAOB S 11453 STEN-KLAPPER.
2 Fel för hård-.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5 Fel för lä-. Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
6-6 Tillfogat av annan hand.
7 Se SAOB K 1096 KLAPPER sbst.1 2.
8 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
9 Dvs. flyghavre; se SAOB L 173 LAND-HAVRE.
10 Fel för nå-.
11 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.