A11:23


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                        Tunland       Winter laß.

        Åhlsta består af 2 hemman och 2 vthjorder, hafwer vthsäde det ena
A           åhret af leerjordh och nagot1 swartmylla till                                                              22
B     Det andra åhrs vthsäde af lerjordh och halfparten swartmylla till                                      20
C     Engen af sanck dybotten och är af små starr till                                                                                 34
        Till denne by ähr hwarcken vthmarck eller beetes hagar, eij heller andra
                                lägenheeter2.

                                Grannarna.
No 1   Erich Bengtßon cronhemman possideras till räntan af herr Aron Brittzskyldz enckia
                i lifztijdh, sår ena åhret 8 28/145 tunland det andra 7 65/145 tunland gör åhrligen      7 119/145     12 96/145      3-öresland-3
No 2   Jöran Larßon cronhemman till Ekholmsundh, sår ena åhret 5 133/145 tunland dhet
                andra 5 55/145 tunland gör åhrligen                                                                        5 94/145        9 21/145       3-6 1/2-3
No 3   Oloff Pärson på Lundby vthjordh som är bebygdh uthi Åhlsta, sår ena åhret
                3 55/145 tunland det andra 3 55/145 tunland gör åhrligen                                         3 138/145      5 91/145        43
          En vthjordh till Blacksta brukas af Jöns Månßon i Kumbla, sår ena åhret
                4 108/435 tunland det andra 3 375/435 tunland gör åhrligen                                      3 16/145        6 41/73        3-4 2/3-3
          En vthjordh är bytt uthur bägge gärdden på ett stelle, det ena åhret, och
                brukas af domaren i Blacksta 3-ähr 7 ortugeland4 hwilken
                icke här på chartan afmat5 ähr

        Åhlsta 2 hemman 2 uthjordar det ena hemman cronohemman 9 öresland det andra Ekholmsundz
        6 1/2 öresland. En crone uthjord 4 öresland kallas Lunby uthjord dito Blacksta
        uthjord 4 2/3 öresland som giör tillhopa 24 1/6 öresland Hafwer uthsäde åhrligen
        21 tunland som ähr brukelig åker der af
        10 tunland god ler och swartmyllejord af förste graden6
          5 tunland sidlandt7 swartmylla och moblandat jord af tredie graden6
          6 tunland sweksam moo och jäßjord8 af fierde graden6
        Engen sank, af dybottn full med buskar i medellmåttige åhr
        till 80 somerlaß starhöö af 2 graden6
        andra lägenheter2 ähro intet-3


1 Fel för nå-.
2 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
3-3, 3 Tillfogat av annan hand.
4 Fel för ör-?
5 Fel för afmät. Jfr SAOB A 390 AFMÄTA 4 a.
6 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
7 Fel för -ländt?
8 Se SAOB J 478 JÄS-JORD.