A11:24


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                                        Tunland       Winter laß.

A     Gudi består af 9 hemman hafwer vthsäde det ena åhret af leerjordh
            medh 1-sten klappur-1 beblandat till                                                                            82
B     Det andra åhrs vthsäde af lerjordh, och en deel sanck swartmylla till                             108
C     Engen af hårdwall och moßbotten2 till                          150 laß3
        En skogz engh af skarp hårdwall till                               10 laß                                                        160
        Vthmarcken består af knapt gerdzle4 och wedebrandh godh muhlbete
         på allmenningen hwar sijna beeteshagar; deßföruthan hafwa de
          vpbrutet åkerwreetar uppå deras hagestellen5 till 2 tunland hwardera
           af sanck swartmylla och intet synnerligitt bärande. 2 stycken torp på
            deß ägor som göra 2 dagzwärcke om weckan till Boglösa härre-
             gårdh, den ena sår åhrligen 2 1/4 tunland den andra 1 1/2 tunland och ingen engh.
              Andra lagenheeter6 finnes intet.

                                Grannarna.
No 1   Lars Anderßon cronhemman till Ekholmsundh sår ena åhret 10 2/9 tunland
                det andra 7 1/3 tunland gör åhrligen                                                                       8 7/9           15 1/9      7-6 öresland-7
No 2   Oloff Larßon cronhemman cavallerijet tilldeelt, sår ena åhret 12 2/9 tunland
                det andra 9 1/3 tunland gör åhrligen                                                                     10 7/9           18 1/9      7-7 1/4 öresland-7
No 3   Erich Erichßonz enckia dito lijka medh ofwanstående  Lifztidzhemman8                       10 7/9           18 1/9
No 4   Är ödhe och förbrandt9 cronhemman till Ekholmsundh dito åhrligen                             10 7/9           18 1/9
No 5   Pär Larßon cronhemman till10 dito åhrligen11  lifztidzhemman12                                   10 1/9           18 1/9
No 6   Oloff Jonßon dito sår åhrligen    lifztidzhemman12                                                       10 1/9           18 1/9
No 7   Anders Erßon dito sår åhrligen    lifztidzhemman12                                                      10 1/9           18 1/9
No 8   Erich Johanßon dito sår åhrligen    lifztidzhemman12                                                    10 1/9           18 1/9
No 9   Erich Anderßon dito sår ahrligen13 cavallerj12                                                              10 1/9           18 1/9
                                                                                                                                                                           
                                                                                                         Summa                        95              160

        7-Gudj hafwer bestådt af 12 hemman och hwartera af olijka öhrethal men sederme<hra>
        sammanlagde och giorde till 9 hemman hwaraf ett hemman ähr 6 öresland och de andre 8, hwa<r>
        tera 7 1/4 öresland så att hela byn blifwer 64 öresland. Af deße hemman är 2nne Ekholmsundz hemman
        det ene 6 öreslanden och ett af de 7 1/4 öresland, hafwandes denne14 by åhrligit uthsäde
        till 95 tunland der af
        72 tunland af en dehl god och bärande lerjord samt swartmylle och 1-sten klapu<r>-1
              blandat men som bligestedz15 hård att bruka och äfwen och som bligest<edz>15
              något moblandat så att denne jordmon kan considereras halfparten
              i förste graden16 och den öfrige halfdelen i andre graden16.
        23 tunland af sanck och sidländig swartmylla sampt wed backarna mojord a<f>17
              fierde graden16
        Engen här till ähr tämmelig stor och wid men der af en stor dehl mycket sk<arp>
        och tor af tofwer och enbuskar som föga i torkåhr gräs wexer, ähr elliest till <en>
        dehl dy eller starbottn in alles i medellmattige18 åhr att rechnes till 250 <winter>
        laß hwar af halfparten är hårdwall. Deß uthan är här till en skogz en<g>
        som af förra härskapen röjt blifwen som i förtiden berättes waret mycket bärande
        men sedan alt efter handen aftaget och moßan henne öfwerlupet att hon föga f<ör>
        något laße thal kan rächnas; Vthmarken här till stöter up till allmeni<n>gen Sneden
        som ähr allenast af små granskog som intet till des nödtorft förslå kan uthan elliest
        kan wara till hielp, men elliest gott muhlbete mestedels på allmeningen, hagar a<tt>
        <till> ????? ????? ????? uthi är åker som <af sombl?????> .......................

19-250 laß der af
          125 laß af 1 graden16
          125 laß af 2 graden-19


1-1 Se SAOB S 11453 STEN-KLAPPER.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5 Dvs. (platser för) betesmark; jfr SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
6 Fel för lä-. Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
7-7 Tillfogat av annan hand. Det avslutande långa partiet (efter Summa) har skadats till höger av oförsiktig lagning och nedtill då sidan skurits.
8 Tillfogat av samma hand som enligt föregående not. Förefaller skrivet på en tidigare nu mycket svårurskiljbar anteckning. Härifrån klammer som för ihop denna rad med de fem följande. Till höger om klammerns nedre halva har vid samma tillfälle antecknats "herr Erik Langman på Bergz bruna". Det verkar röra sig om gården Bergsbrunna sydöst om Uppsala som på 1600-talet innehades av släkten Langman.
9 a fel för ä?
10 Därefter cavallerijet struket.
11 r skrivet på ett för tidigt skrivet förkortningstecken.
12 Tillfogat av samma hand som enligt not 7 och 8.
13 Fel för åhr-.
14 Det första n:et är rättat från ß.
15 Något osäkra läsningar. Det ser snarast ut som dubbla i-prickar i båda fallen, och den första bokstaven är möjligen k i stället för b. Något motsvarande belägg har inte kunnat lokaliseras, men betydelsen förefaller vara 'fläckvis, delvis' el. dyl.
16 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
17 Något osäkert. Rättat från något som troligen började med t. Liksom flera radslut i närheten delvis dolt av oförsiktig lagning.
18 a fel för å.
19-19 Står i hs till vänster om raderna 9–7 från slutet ovan. Av samma hand som det tillfogade enligt not 7, 8 och 12.