A11:25


                            Notarum Explicatio.
                                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                                        Tunland       Winter laß.

        Gånsta består af 6 hemman, hafwer vthsädhe det ena åhret af
A         största delen swartmylla och jaasjordh1 sampt något lerjordh till                 50
B     Det andra åhrs vthsädhe af leerjordh något medh swartmylla
            beblandat till 42 tunland                                                                           42
C     Engiarna, hem engen af starrbotten till                        13 laß
        Kors engen och Siö engen af en deel starr och en deel hårdwall
            58 laß giör tillhopa                                                                                                        71
        Vthmarcken är nagott2 widh doch af knapt gerdzle3 och föga någon
         wedebrand godt muhlbete på allmenningen Snedden
          som der in till stöter, elliest hafwer byn hagar som gifwa godt
           gerdzle3 och wedbrandh till en tijdh, och wreetar dher samma-
            städhes upbrutna som äro iblandh brukliga.

                                Grannarna.4
No 1                           skattehemman sår ena åhret 10 65/71 tunland dhet andra
                    åhret 9 12/71 tunland gör ahrligen3                                                   10 6/71          15 1/2
No 2                           6-danwikz hemman-6 sår ena åhret 8 32/71 tunland dhet
                      andra åhret 7 7/71 tunland gör åhrligen                                            7 55/71         12
No 3                           cronhemman till Ekholmsundh, sår ena åhret
                        7 28/71 tunland dhet andra 6 15/71 tunland gör åhrligen                 6 57/71         10 1/2
No 4                           cronhemman under militien hafwer lika medh
                          föregående åhrligen                                                                    6 57/71         10 1/2
No 5                           dito cronhemman äfwenså                                                  6 57/71         10 1/2
No 6                           6-danwijkz hemman-6 sår ena åhret 8 32/71 tunland
                          dhet andra 7 7/71 tunland gör åhrligen                                         7 55/71         12


1 Troligen fel för jääs- el. dyl.; jfr SAOB J 478 JÄS-JORD.
2 Fel för nå-.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4 Understrukna tomma fält har lämnats för ifyllande av böndernas namn.
5 Fel för åhr-.
6-6 Se SAOB D 366 DANVIKS-HEMMAN.